Category: ชีวิตอธิษฐาน

อธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ หาคำตอบชีวิต ความรักแท้ในโลกนี้มีอยู่จริง ในทาพระเยซู พระเยซูรักคุณมาก

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ

  ในทุกๆ วัน เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา หมายถึงการอธิษฐานขอให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราและไปกับเราทุกที่ ได้เข้ามาครอบครองวิญญษรจิต ความคิด และการกระทำต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้วันนั้น เป็นที่นับได้ และอาณาจักรของพระบิดาจะได้เคลื่อนออกไป   อธิษฐานมอบชีวิตให้พระองค์ สิ่งแรกคือการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องเผาบูชา ” พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย ” โรม 12:1   ในสมัยก่อน เมื่ออิสราเอลต้องการนมัสการพระยาเวห์ พวกเขาจะถวายเครื่องบูชา เป็นสัตว์ […]

Read More