Month: June 2020

ในเวลาของเราอาจดูช้า และในเวลาพระบิดาไม่เคยมาสาย

14ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ขึ้นจากหล่ม อย่าปล่อยให้ข้าพระองค์จมเลย ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนที่เกลียดชังข้าพระองค์ และพ้นจากน้ำลึก 15ขออย่าให้น้ำท่วมข้าพระองค์ อย่าให้ที่ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย อย่าให้ปากแดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้ สดุดี 69 : 14-15 พระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร พระองค์รักเราในฐานะลูกของพระองค์ เสมอและตลอดไป และเป็นไปในหลาย ๆ วาระ ที่พระเจ้าอนุญาตให้เราต้องเผชิญความยากลำบาก และดูเหมือนว่าจะยังไม่มีทางออก สำหรับสถานการณ์ที่เราเผชิญ เช่นเดียวกับพระวนะที่ให้ภาพที่กล่าวถึงการช่วยกู้จากการจมอยู่ในหล่ม นั่นหมายถึงพระเจ้าอนุญาตให้เราพลัดตกลงไปและให้เรากำลังเผชิญสภาวะค่อย ๆ จม ในการดำเนินชีวิตเราก็อาจเผชิญสภาวะเช่นนี้ด้วย คือ ต้องเผชิญความลำบาก อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะถลำลึกลงไปเรื่อย ๆ และไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเลย และแน่นอนที่สุดว่า พระองค์ไม่เคยมาสาย เมื่อเราถูกทดสอบ จนเป็นที่พอพระทัย หรือจะเป้นเวลาการช่วยเหลือ ช่วยกู้ของพระองค์ พระองค์ ก็จะทำในเวลาของพระองค์ทันที นั่นคือไม่เคยสายเลย และทำให้เราได้รับการช่วยเหลือ รับการช่วยกู้ อย่างทันเวลา ” ในเวลาของเราอาจดูช้า และในเวลาพระบิดาไม่เคยมาสาย ” ขอบพระคุณพระบิดา ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ …

ในเวลาของเราอาจดูช้า และในเวลาพระบิดาไม่เคยมาสาย Read More »

ทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานต่อพระบิดา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตอบคำอธิษฐานแล้ว

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังข้าพระองค์ด้วยความจริงแห่งความรอดของพระองค์ สดด.69 13 “ทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานต่อพระบิดา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตอบคำอธิษฐานแล้ว “ เราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของคำอธิษฐาน พระบิดาได้ตอบคำอธิษฐานตั้งแต่เมื่อเราอธิษฐานจบ และส่วนของเราที่ต้องทำอย่างเต็มที่คือ * ทำส่วนของเราด้วยความซื่อสัตย์ * รอคอยเวลาที่พระบิดาจะประทานให้ตามความเหมาะสม ผู้เชื่อบางคน อาจไม่เข้าใจ ทำให้เข้าใจไปว่า พระบิดามิได้ตอบคำอธิษฐานตามที่ตนเองอธิษฐาน และรู้สึก ท้อแท้ หมดหวัง แท้จริงพระวจนะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนมากแล้วจริงๆ ขอบพระคุณพระบิดาที่ทุกคำอธิษฐาน พระองค์จะตอบในเวลาของพระองค์ ( Kairos ) ซึ่งก็คือเวลาที่ดีที่สุดของช่วงเวลาของเรา ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น

บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น เพลงสดุดี 69:32 KJV https://bible.com/bible/175/psa.69.32.KJV เพราะว่าพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าแห่งความถ่อมใจ พระองค์ได้แสดงให้เราทั้งหลายเห็นผ่านลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ผู้ที่มารับสภาพเป็นมนุษย์และได้ดำเนินอยู่ในความถ่อมใจที่สุดจนถึงความมรณา พระบิดาจึงได้ยกท่านขึ้นสูงกว่าใครในโลกนี้ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ ฟีลิปปี 2:9 KJV https://bible.com/bible/175/php.2.9.KJV ได้ เมื่อเรารับการแตะต้องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เต็มด้วยความถ่อมใจ เราจะได้มีประสบการณ์ในความถ่อมอย่างที่พระเยซูเป็นและการอวยพรตามพระทัยของพระบิดาก็จะมาถึงเราในเวลาอันสมควร เช่นเดียวกันกับการที่เรามีชีวิตแห่งการแสวงหาพระเจ้า ใกล้ชิดติดสนิท พูดคุยและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ จิตวิญญาณเราจะรับการเติมเต็มและรับการฟื้นฟูภายในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยม ขอบพระคุณพระเจ้าในความเมตตาของพระองค์สืบไป ไปเป็นนิตย์ ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ