Month: January 2020

จงทำดีด้วยจิตใจแบบพระคริสต์

แต่ท่านเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวา 4เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน มัทธิว 6 : 3-4 พระบิดาสอนให้เราทำสิ่งดีโดยไม่ต้องอวดอ้างใคร แต่ด้วยท่าทีภายในใจที่ถูกต้อง เพราะว่าพระองค์มองดูที่ท่าทีภายในใจของเราอยู่เสมอ ดังนี้ทุกสิ่งดีที่เราได้ทำนั้น เราต้องตามพระวจนะ  ทำดีด้วยท่าทีที่ถูกต้องเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ทำดีโดยไม่ต้องบอกให้ใครได้รู้ เพียงเพื่อการอวดอ้าง  รับรู้เอาไว้ว่าพระบิดามองดูเราอยู่ตลอดเวลา ถึงการกระทำของเรา เชื่อตามพระสัญญาว่า พระบิดาจะประทานบำเหน็จ ตามพระทัยของพระองค์  ในส่วนของบำเหน็จนั้น เราจะได้รับบนสวรรค์นิรันดร์ อย่างแน่นอน และเราก็เชื่อว่าการอวยพรบนโลกนี้ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย การตอบสนองเช่นนี้ เพื่อให้เกียรติทั้งหมดเป็นของพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกไปจนสุดปลายแผ่นดิน  อาเมน การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

จงรับการเจิมจากพระบิดา

จงรับการเจิมจากพระบิดา พระบิดาประทานให้เรามีส่วนในการปรนนิบัติพระองค์ ด้วยของประทานและตะลัน ที่พระองค์ได้ประทานให้ ตามพระทัยของพระองค์ พระบิดาปรารถนาให้เราได้ใช้สิ่งที่พระองค์ประทานเพื่อขยายแผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์ออกไปอย่างไม่สิ้นสุดและเสริมสร้างพระกายของพระองค์ พระบิดาได้เจิมตั้งผู้ที่พระองค์เลือกและใช้นั้น ให้ไปเกิดผลตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่ เราขอประสบการณ์การเจิมของพระบิดาทางพระวิญญาณให้เแก่เรา เพื่อรับการเติมเต็มด้วยฤทธานุภาพในฝ่ายวิญญาณ  การขอการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์ และเป็นการแสดงออกถึงการที่เรามีความปรารถนาให้พระบิดาสามารถใช้ชีวิตของเราได้ในทุกมิติ  ดังนั้นการขอการเจิม ไม่ใช่เพื่อตัวเรา แต่เพื่อให้เราถูกใช้ในพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างมีฤทธิ์เดช และการนำ ที่ชัดเจน มั่นคงและต่อเนื่อง  เช้านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เจิมลูกสำหรับพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดาได้มอบให้ทำ โปรดให้ลูกสำเร็จในทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์  “ผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์ และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า ,และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็น “.มัดจำด้วย 2 โครินธ์ 1 :21-22 การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ