Month: June 2019

พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์”

“พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา” และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง” พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์” ‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭6:10-13‬ ‭KJV‬‬ https://bible.com/175/exo.6.10-13.kjv เมื่อพระเจ้าบอกแก่เราถึงบางสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้รับรู้และดำเนินการตาม สิ่งทีสำคัญคือการตอบสนองและทำตามด้วยความเชื่อวางใจ แม้เมื่อเราเองได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ดูยากลำบากและทำให้เราไม่กล้าก็ตาม โมเสสเองแม้พระเจ้าจะไ้ดบอกเขาให้ไปเผชิญหน้ากับฟาโรห์ แต่ความกลัวที่ท่านเจอจากตัวท่านที่ท่านบอกว่าเป็นคนพูดไม่คล่อง และเหตุการณ์ที่พึ่งผ่านมาคือท่านถูกพี่น้องอิสราเอลปฏิเสธท่านในเรื่องการช่วยกู้ชนชาติที่มาจากเสียงของพระเจ้า ดังนั้นอย่าให้สถานการณ์เหล่านี้ ทำให้เราขาดความเชื่อและวางใจในพระนามพระเจ้า แต่ให้เรายึดพระสัญญาและสิ่งที่พระองค์ได้สำแดงแก่เราไว้อย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง

โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ

โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ให้ทำการหนักอย่างสาหัส” ‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭6:9‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/exo.6.9.kjv หลายครั้งเสียงของพระเจ้ามาถึงเราผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ แต่เราก็อาจจะละเลยหรือปฏิเสธเสียงนั้น เพราะ เราอาจจะสาละใน หรือหมดความหวังใจในพระสัญญา เมื่อเราไวในเสียงของพระองค์และ รอคอย และมีเวลาในการฟังเสียงของพระองค์ เราได้ยินเสียงที่ชัดเจน และทำให้เราไม่พบาดจากทางของพระองค์ ความมั่นใจนี้พระเจ้าจะได้ รับรองเรา ให้เรามีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน

เราคือยาห์เวห์

เราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เราคือยาห์เวห์’  อพย 6:8 พระสัญญาพระเจ้า มั่นคง แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และได้เกิดขึ้นแล้วกับชนชาติอิสราเอลที่พระองค์ได้เลือก พระองค์ย้ำพระสัญญาให้ผู้รับของพระองค์ได้รู้ และให้ได้มั่นใจในการนำของพระองค์ เราเองก็เช่นกัน เมื่อเราร้องเรียกพระสัญญาที่พระองค์ได้บอกเอาไว้แล้ว ให้เราเชื่อด้วยเต็มกำลังและไม่สงสัยไม่กังวล และดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ เพราะพระสัญญาของพระองค์จะมาถึงอย่างแน่นอน เพราะพระสัญญาของพระเจ้า มั่นคง แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง !