Month: November 2019

จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ

จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ และจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้า และจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนด้วยกายที่เป็นมลทิน ยูดา23 เราต้องช่วยนำความรอดจากพระเยซูไปถึงคนที่กำลังเล่นอยู่กับไฟหรือคนที่กำลังอยู่ในไฟ ที่จะไม่มีวันดับ เพราะพวกเขาอาจถูกผู้เทียมเท็จล่อลวงไป เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยอย่างมาก พระเยซูเป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนโยนที่เราได้รับและเราต้องนำสิ่งนี้ไปถึงคนอื่น ๆ ด้วย และเราต้องห่างไกลจากมลทินอธรรมเพื่อไม่ให้วิญญาณจิตของเราถูกล่อลวงไปได้

พระเจ้ายาเวห์เพียงผู้เดียวที่จะนำเราไม่ให้พลาดล้มลงได้ พระองค์จะปกป้องเราเสมอ

แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี ยูดา24 พระเจ้ายาเวห์เพียงผู้เดียวที่จะนำเราไม่ให้พลาดล้มลงได้ พระองค์จะปกป้องเราเสมอ ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดตลอดนิรันดร เราจึงสามารถไว้วางใจในพระนามพระองค์ได้อย่างบริบูรณ์ พระเยซูผู้เมตตาวิญญาณจิตของเรา พระสิริของพระองค์เต็มล้นอยู่และจะประทานแก่เราตามพระทัยของพระองค์ ยิ่งเมื่อเรา แสวงหาพระองค์ อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ เราก็จะสัมผัสในพระสิริของพระองค์ได้ อฟ.5:27 “ เพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ “ เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงและปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูทุกวัน

ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว

ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน ยูดา 25 คำสรรเสริญ ยกพระเกียรติของ ยูดา เป็นแบบอย่างที่เราสามารถนำไป อธิษฐานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราได้ ด้วยฤทธานุภาพ ทั้งสิ้น พระเยซูจะต้องได้รับเกียรติสูงสุด ยูดา ย้ำให้เรารู้ว่า พระเยซูเป้นพระเจ้า ทั้งในอดีต ปัจจุบันและกาล ต่อๆ ไป ชีวิตเราต้องยกพระนามของพระองค์ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน