Month: September 2019

เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้เรา

เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้เรา ในทุกสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระองค์?  ฉธบ.4:7 พระยาเวห์ของเราเป็นพระเจ้าของคนเป็น พระองค์อยู่ใกล้เราเสมอ แท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในเรา และกำลังทำพราะราชกิจของพระบิดาในเราอยู่ด้วยเช่นกัน คนในยุคก่อนไม่มีโอกาสที่ให้พระวฺิญญาณเข้ามาในชีวิต จะเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ได้รับ แต่ยุคของเรา พระวิญญาณได้มาอยู่ในเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อแล้ว พระองค์ปรารถนาจะขับเคลื่อนชีวิตทั้งสิ้นของเราให้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์ และให้เราดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ด้วย

เจ้าจงกำชับโยชูวา จงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็ง

28แต่เจ้าจงกำชับโยชูวา จงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็ง เพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไป และจะทรงให้เขาเข้ายึดครองแผ่นดินที่เจ้ามองเห็นนั้น’ 29ฉะนั้นพวกเราจึงยับยั้งอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเบธเปโอร์ ฉธบ 3 :28-29 แม้ว่าโมเสสจะไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาคือคานาอัน และท่านได้อธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องนี้ พระองค์เองไม่ได้เปลี่ยนพระทัยเป็นอย่างอื่น เหมือนคราวที่อิสราเอลทำให้พระองค์เกิดพระพิโรธหลายต่อหลายครั้งแต่พระเจ้าโปรดฟังคำวิงวอนของโมเสสทุกครั้ง ครั้งนี้พระองค์ให้เพียงโมเสสมองเห็นแผ่นดินที่เป็นพระสัญญาเท่านั้น แต่ไม่อาจเข้าไปได้เพราะการไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ แต่พระองค์ได้จัดเตรียมโยชูวา ที่จะเป็นผู้นำที่จะนำชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินต่อไป พระเจ้าอาจมีแผนการบางอย่างให้เราได้ทำในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อถึงช่วงเวลานึง พระองค์ก็จะนำเราไปทำสิ่งอื่นที่จะเป็นพรในระดับที่สูงขึ้น และให้คนอื่นมาทำหน้าที่นี้ แต่เราต้องซื่อสัตย์ด้วยเต็มกำลังอย่างที่ เราเห็นได้จากชีวิตของโมเสส ผู้รับใช้พระองค์ ที่ท่านเชื่อฟังด้วยสุดใจของท่าน

จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอล

12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอล 13และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าที่จากไปนั้น 14เพราะว่าเจ้าทั้งสองกบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นทุรกันดารศินระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แย้ง เจ้าไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น” กดว 27 : 13-14 แม้ว่าพระเจ้าจะได้สนทนากับโมเสส สองต่อสอง และพระองค์ให้ความสนิทสนมแก่ท่านมากกว่าคนทั้งปวง เพราะท่านเชื่อฟังพระองค์ และทำตามพระดำรัสของพระองค์ และยำเกรงพระองค์ ท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระองค์ แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยโทสะที่บันดาลออกไป เพราะโกรธชนชาติอิสราเอล จึงไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่ง และท่านจึงต้องรับผลคือการที่ท่านไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เป็นพระสัญญากับชนชาติอิสราเอล และตัวโมเสสเองด้วย เราขอบคุณพระเมตตาคุณ ที่่เราอยู่ในยุคพระคุณ และเรารับพระคุณของพระองค์อยู่อย่างมากมาย เราต้องตระหนักและไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัย และถวายเกียรติชีวิตแด่พระองค์ในทก ๆ ทาง