ชีวิตของเราเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์

Luke 17:20-21 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สังเกตได้

และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี่’ หรือ `ไปดูโน่น’ เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย”

พระบิดาใช้ชีวิตของเราในฐานะลูกของพระองค์ เพื่อสำแดงพระทัยและแผนงานของพระองค์ รวมถึงพระสิริและความเป็นพระคริสต์ สะท้อนออกมายังชีวิตของเราเสมอ

ผู้ที่จำนนชีวิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซู ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวัน

นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าที่จะสะท้อนออกมาจากพระบิดา ผ่านชีวิตของเรา

ตัวเราแต่ละคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสำแดง อาณาจักรของพระคริสต์ และสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งความรัก ความเมตตา ความดีงาม ฯลฯ ตามที่พระเยูเป็น

เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาช่วยเหลือเราทุก ๆ เวลาเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซู และสะท้อนอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

พระเจ้าจะทดสอบว่าเราเป็นทองคำแท้หรือไม่

โยบ 23:10 TH1971
“ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ”

มีหลายสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่พระบิดาจะได้ทดสอบว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้ มากแค่ไหน

สิ่งที่เราได้สะสมพระคำ ประสบการณ์ในคำอธิษฐาน และความเชื่อที่เรามี กอปรกับความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเวลานั้น จะได้ถูกพระบิดา ทดสอบความเชื่อของเรา ว่าเป็นดังทองคำแท้หรือไม่

แต่ละคนจะมีบท ทดสอบที่แตกต่างกันออกไป สำคัญคือท่าทีการตอบสนองต่อสิ่งที่พระบิดาได้นำเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าเรา คำพูดหรือการกระทำของคน ทั้งผู้เชื่อ พี่น้องหรือคนรอบข้าง ล้วนทดสอบเราอยุ่ เสมอ

บางเหตุการณ์จะนำการทดสอบในระดับใหญ่ที่มีผลต่อทิศทางชีวิตของเรา ดังนั้น ทุก ๆ วัน เราควรจะเรียนรู้ใน ความสัมพันธ์ที่ลงลึกและมั่นคงในพระองค์อยู่เสมอ แล้วเราจะเข้าใจ เวลา และวาระของพระองค์ เพราะเราเชื่อว่าพระบิดาจะโปรดสำแดงให้แก่ผู้ที่แสวงหา ใกล้ชิด ติดสนิท กับพระองค์ อย่างแน่นอน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

การอดอาหารที่พระบิดาพอพระทัย

“การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ คือการแก้พันธนะของความอธรรม การแก้สายรัดแอก และการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และการหักแอกเสียทุกอัน”
‭‭อิสยาห์‬ ‭58:6‬ ‭TH1971‬‬

การอดอาหารอย่างที่พอพระทัยพระบิดา อยู่ในพระวจนะตอนนี้ เป็นการอดอาหารเพื่อปลดปล่อย พันธนาการ การอธรรม แอกต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่
การอดอาหารอธิษฐานแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน ดังที่พระเยซูกล่าวอยู่เสมอ ว่า” เมื่อท่านอดอาหาร….” ดังนั้น เป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกทำได้ เพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ เรากำลังสู้อยู่กับโลกฝ่ายวิญญาณ และการอดอาหารก็เป็นกุญแจอีกดอกที่สำคัญของการมีชัยเหนือศัตรูฝ่ายวิญญาณ
การอดอาหารในพระคำตอนนี้ จะนำ

1. อดอาหารเพื่อแก้พันธะแห่งการอธรรม
2. อดอาหารเพื่อแก้สายรัดแอก
3. อดอาหารเพื่อปลดปล่อย (deliverance ) ให้เป็นอิสระจากบางสิ่ง
4. อดอาหารเพื่อหักแอก ที่เราแบกไว้ ให้หักเสีย

การอดอาหารจะช่วยยกระดับวิญญาณจิตได้อย่างมาก เมื่อเราทำอย่างเป็นชีวิต อย่างสม่ำเสมอ และพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ