Month: May 2019

เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว

เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดมิดก็มีเตาที่ควันพลุ่งอยู่ และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้น 18ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญากับอับรามว่า “เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว ปฐก 15:17-18 อับรามถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาเวห์ และหลังจากนั้น พระยาเวห์ก็ได้ส่งคบเพลิงเลื่อนมาระหว่างกลางซีกสัตว์ ซึ่งเป็นภาพการเผาเครื่องบูชา เป็นการถวายแด่พระองค์ และพระองค์ก็พอพระทัย  พระยาเวห์ย้ำพระสัญญาของพระองค์ในเรื่อง การมอบดินแดนตามพระสัญญาให้แก่ท่าน ชีวิตเราเป็นดังเครื่องเผาบูชา ที่มีชีวิต เมื่อเรามอบชีวิตแด่พระองค์ เราก็มอบเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์ เราต้องรับการชำระชีวิตและอธิษฐานแด่พระองค์ด้วย เพื่อพระองค์จะได้พอพระทัย ในชีวิตเรา

จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น พวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ร้อยปี

“เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตก อับรามก็นอนหลับสนิท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ใจอย่างยิ่งก็ทับถมท่าน พระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น พวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ร้อยปี” ‭‭หนังสือปฐมกาล‬ ‭15:12-13‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/gen.15.12-13.kjv แม้มีเสียงเรียกอย่างชัดเจนจากพระเจ้า และเป็นความมั่นใจอย่างที่สุดที่อับราม รู้ถึงการนำขอพระองค์ แต่ในความเป็นมนุษย์ ความหดหู่ใจ ความกลัวยังถาโถม เข้ามาอยู่เสมอ พระเจ้าพูดกับอับรามเป็นคำพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่าน ในขณะที่ ณ เวลานั้น ท่านยังไม่มีแม้แต่ ทายาท สักคนเดียว พระเจ้ามองไกลและชัดเจนกว่า เราเสมอ ทุกเสียงที่พระองค์พูด เมื่อเราไวและตั้งใจในการฟัง เราจะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และเตรียมชีวิตที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคตได้

เราคือยาห์เวห์ผู้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า

7แล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “เราคือยาห์เวห์ผู้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า”  ปฐก 15:7 พระเจ้ามาพูดย้ำในเรื่องพระส้ญญาที่พระองค์จะประทานแผ่นดินใหม่ให้แก่ท่าน หลังจากที่พระองค์สัญญาจะประทานทายาทแก่อับราม เมื่อเรารอคอยฟังเสียงพระองค์ ในหลายโอกาสพระองค์ ปรารถนาที่อยากมาพูดกับเราอย่างเจาะจง บางครั้งพระองค์ก็อาจจะเข้ามาย้ำเตือนบางเรื่องแก่เรา อย่างชัดเจน เพื่อให้เรารักษาความเชื่อและความวางใจที่มีต่อพระองค์