Month: April 2018

พระบิดาหวงแหนเรา

Intimacy Monday 30 April 2018  “ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหน อย่างยิ่ง?”” ‭‭ยากอบ‬ ‭4:5‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.4.5.thsv11   + พระบิดาหวงแหนเราอย่างมาก คือหวงแหนจิตวิญญาณที่อยู่ในเรา ซึ่งสำคัญมากต่อชีวิตนิรันดร์   + เรารู้ว่าพระองค์ใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตของเราเสมอ แม้แต่เส้นผม พระองค์ก็ยังนับเอาไว้ มากยิ่งกว่านั้น วิญญาณจิตก็จะเป็นอยู่นิรันดร์กับพระองค์ในเมืองสวรรค์  + พระองค์รักเราและปรารถนาให้เราอยู่ในเวลา และน้ำพระทัยพระองค์ เราต้องตอบสนองความหวงแหนที่พระองค์มีต่อเราอย่างถูกต้องด้วยคือดำเนินตามน้ำพระทัยพระบิดาเสมอไป

อย่าเป็นมิตรกับโลก

Intimacy Sunday 29 April 2018  “คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า” ‭‭ยากอบ‬ ‭4:4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/jas.4.4.thsv11   + เพราะความบาป ทำให้มนุษย์ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า และโลกนี้ก้เป็นที่อยู่ของศัตรูของพระเจ้า ดังนั้น การเป็นมิตรกับโลก ก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า    +  ตัองสำรวจชีวิตของเราว่า เป็นมิตรกับโลกมากแค่ไหน เรายังต้องต่อสู้อยู่แต่การต่อสู้นี้ เราต้องให้พระวิญญาณช่วยเรา ให้เราผ่านการตัดสินใจที่จะไม่เป็นมิตรกับโลก.  “ เพราะเรายังอยู่ในโลกแต่เราจะไม่เป็นของโลก “

ขอผิด

Intimacy Saturday 28 April 2018  “พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง” ‭‭ยากอบ‬ ‭4:3‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.4.3.thsv11   + การขอ ในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระบิดา จะทำให้พระองค์ไมาสามารถตอบคำ อธิษฐานได้  มนุษย์อาจขอเพื่อตอบสนองเนื้อหนังของตนและนั่นเป็นการขอที่ผิด    + พระบิดาปรารถนาจะตอบทุกอย่างที่เราขอ  ด้วยความเชื่อ แต่นั่นต้องเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ เราต้องทำให้พระองค์ได้เกียรติจาก การอวยพรของพระองค์เสมอ