จงอธิษฐานทุกเวลา

การดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐาน…