Month: February 2018

Intimacy Thursday 1 March 2018

Intimacy Thursday 1 March 2018 และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระ‍องค์ทรงเตือนพวก‍ท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า “บุตร‍ชายของเราเอ๋ย อย่าละ‌เลยต่อการตี‍สอนขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และอย่าท้อ‍ใจเมื่อพระ‍องค์ทรงตัก‍เตือน เพราะองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทรงตี‍สอนผู้ที่พระ‍องค์ทรงรัก และเมื่อพระ‍องค์ทรงรับใครเป็นบุตร พระ‍องค์ก็ทรงเฆี่ยน‍ตีคนนั้น”  ฮีบรู 12:5‭-‬6 THSV11 https://bible.com/bible/174/heb.12.5-6.THSV11 + พระบิดาเป็นพ่อที่รักเรามาก และปรารถนาให้เราอยู่ในทางชอบธรรมของพ่อของเรา ในบางครั้งลูกบางคนเดินหลงเจิ่นหรืออยากทำตามใจตัวเอง พระบิดาจำเป็นต้องตีสอนเขาเพื่อให้เขากลับตัวกลับใจ ดีกว่าปล่อยให้ทำตามใจจนทิ้งทางของพ่อไป + เราอาจเป็นอย่างนั้นในบางเวลา แต่เราต้องตระหนักว่า พระบิดารักใคร พระองค์ก็จะตีสอนเขา ด้วยความรัก จึงไม่น่าที่เราต้องขมขื่นใจในสิ่งพ่อตีสอนเรา เพราะพ่ออยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด + ดูจากชีวิตพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นบุตรที่รักและพระบิดาก้ชอบใจท่านมาก เราเห็นได้ว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกตีสอนเลย เพราะพระเยซูคริสต์รู้พระทัยพ่อ อาจถูกทดลองจากมาร แต่ท่านก็ผ่านมาได้ + ให้แต่ละวันเราพูดคุยกับพ่อของเรา ผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะเข้าใจพระทัยพ่อเรามากขึ้น เอเมน    

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพูดคุยกับพระบิดา เป็นชีวิตที่ไม่อาจอยู่คนเดียวได้อีกต่อไป เพราะเมื่อเราได้ตัดสินใจคืนดีกับพระบิดา คือพระเยซู เราได้มอบคืนชีวิตแห่งการกลับใจจากบาป ไว้กับพระองค์แล้ว และเลือกที่จะเดินกับพระองค์ตลอดไป สิ่งนี้ทำให้เราต้องเริ่มต้นผูกพันกับพระบิดา ผู้ทรงรักเรามากจนยอมให้พระเยซู พระบุตรวายพระชนม์เพื่อเรา        ในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสร้างชีวิตภายในเราในแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น สิ่งที่เรากระหายที่จะทำในแต่ละวันคือการที่เราจัดเวลาที่จะ อธิษฐาน  พูดคุย ร้องทูล วิงวอนต่อพระบิดา ที่เป็นเหมือนพ่อของเรา เราพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะคนที่สนิทสนมมาก  หรือ คนใกล้ตัว ที่เขาจะคอยฟัง คอยปลอบประโลม และบอกเรา นำเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน  และทูลขอต่อพระเยซู ที่จะชำระชีวิตเรา ในความบาปที่เราได้ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจ หรือการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น เราขอการชำระจากพระเยซู      …

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit ) Read More »

Intimacy Wednesday 28 February 2018

Intimacy Wednesday 28 February 2018 “ท่าน‍ทั้ง‍หลายจงคิด‍ถึงพระ‍องค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัด‍ค้านของคน‍บาป เพื่อท่านจะไม่อ่อน‍ล้าและไม่ท้อ‍ใจ ในการต่อ‍สู้กับบาปนั้น ท่านยังไม่‍ได้สู้จน‍ถึงกับต้องหลั่งเลือดเลย” ‭‭ฮีบรู‬ ‭12:3-4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.12.3-4.thsv11 + ความบาปได้พรากเราจากพระบิดา มานาน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ได้เรียกเราให้กลับมาหาพระองค์ แม้ว่าเราจะยังต้องต้องต่อสู้กับความบาปอยู่เรื่อยๆ พระคุณพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเรา + พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ 100 % ท่านถูกทดลองอย่างมาก จากซาตาน แต่ท่านก็อดทนในความเป็นมนุษย์นั้น ท่านมิได้ใช้สิทธ์ิในการเป็นพระเจ้าเลยในช่วงเวบาที่ท่าน อยู่บนโลกเพื่อม่านจะเป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลาย + คริสเตียนหลายคนต้องต่อสู้ กับความบาป การข่มเหงมากมาย บนคนต้องเสียชีวิต คนเหล่านั้น พระเยซูคริสต์คงเมตตาพวกเยาอย่างมาก และเราเอง แม้จะไม่ถึงกับเสียเลือดเนื้อ ก็ต้องตระหนักในความรัก ความเมตตาของพระเยซูคริสต์ ไม่ควรที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันเหมือนเดิมอีกต่อไป .. + ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมตตาลูกให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ ตายต่อตัวเองทุกวัน เอเมน