Month: June 2018

พระเยซูจะพิพากษาในที่สุด

Intimacy Sunday 1 July 2018 “จงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ คือการปล่อยตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาชั่ว การเมาเหล้าองุ่น การเลี้ยงกันอย่างถึงใจ การกินเหล้าวุ่นวายกัน และการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจ พวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้ร่วมสำมะเลเทเมาอย่างเดียวกับพวกเขา และพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่าน คนเหล่านั้นจะต้องให้การต่อพระองค์ ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:3-5‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.3-5.thsv11   + พระเยซูคริสต์จะพิพากษามนุษย์ ทั้งคนเป็นและคนตาย พระองค์มีพระคุณให้แก่ทุกคนแล้วด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ และเมื่อถึงเวลา ผู้ที่ไม่กลับใจใหม่ จะต้องรับผลที่พวกเขาได้กระทำ    + ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่ดำเนินชีวิตในความบาปเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคุณและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน

พระเยซูทนทุกข์เพื่อเรา

“ดังนั้น โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกาย แล้ว พวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลก ตามตัณหาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:1-2‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.1-2.thsv11   + เราต่อสู้เนื้อหนังทุกวันเพื่อให้อยู่ใต้การปกคลุมของพระวิญญาณ พระเยซูยอมทนทุกข์เพราะเราเพราะพระองค์รักเรา เราจึงต้องรักษาชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

พระเยซูได้อยู่เบื้องขวาพระบิดา

พระเยซูอยู่เบื้องขวาพระบิดา Intimacy Friday 29 June 2018 “พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจ และพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:22‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.22.thsv11   + พระเยซูผู้ที่มีชัยชนะเหนือความตาย เมื่อพระองค์ทำพระราชกิจที่พระบิดามอบหมายให้สำเร็จแล้วก้ทรง เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และประทับที่เบื้องขวาของพระบิดา.    + สิ่งที่พระบิดามอบให้แก่เราบนโลกนี้ เราต้องซื่อสัตย์ทำจนสำเร็จ และทำทั้งสิ้นให้ถวายเกียรติแด่พระบิดา ขอพระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าการงานทั้งสิ้นในชีวิตของเรา และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังและนำหน้าเราในทุกสิ่งด้วย ในนามพระเยซู