Month: March 2019

จงหิวกระหายพระวิญญาณ

จงหิวกระหายพระวิญญาณ เมื่อพระวิญญาณได้สวมทับเรา เราเองก็จะได้รับประสบการณ์ที่เต็มล้นในพระองค์มากยิ่งขึ้น ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยนำเราให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ได้ การดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่อยู่ด้วยกับเราและเป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำหน้าและนำทางชีวิตของเราให้ไปถึงซึ่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้ แต่ละวันเราเองต้องมีใจที่หิวกระหายหาพระองค์อยู่เสมอ ความหิวกระหายนี้จะทำให้เราอยากที่จะแสวงหาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร และไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นอย่างไร เมื่อเราอยากใกล้ชิดพระเจ้า จิตวิญญาณเราก็กำลังหิวกรหายที่จะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น การดับกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการที่เราได้เข้ามใกล้ชิดพระบิดา พระเจ้าของเรา ด้วยการ อธิษฐาน การนมัสการ การอยู่กับพระองค์สองต่อสอง เพื่อฟังเสียงพระองค์และให้พระองค์เข้ามาสัมผัสในวิญญาณจิตของเรา จิตวิญญาณของเราจะรับการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ มันจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมในจิตวิญญาณ เราจะรู้สึกถึงสันติสุขที่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ดังนั้นชีวิตที่หิวกระหายและแสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราได้มีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอ และเราจะได้รับกำลังอย่างเต็มล้นที่จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีพลัง และเป็นพรต่อคนอื่นได้ photo credit : หิวกระหายพระวิญญาณ

เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ

intimacy Sunday 24 March 2019 เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ กท5:17  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ สวมทับเราแล้ว ความจริงเนื้อหนังไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยื่งเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมชีวิตและร่างกายเรามากเท่าไร เนื้อหนังก็จะถูกควบคุมมากขึ้นเท่านั้น ความต้องการเนื้อหนังยังคอยก่อตัวอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมเนื้อหนังอย่างสมบูรณ์ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างเต็มขนาด