Month: September 2018

เข้าหาพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Intimacy Monday 1 October 2018 “เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:18-19‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.18-19.thsv11 + พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำเราให้เข้าไปหาพระองค์ พระวิญญาณเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทำ เราได้เป็นลูกของพระบิดาผ่านความเชื่อ และพระวิญญาณทำให้เรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น. เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้า แล้ว ขอบคุณพระเจ้า และเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณทุกวัน

พระเยซูคริสต์มาประกาศสันติภาพ!!

Intimacy Sunday 30 September 2018 “พระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกล และแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.17.thsv11   + พระเยซูคริสต์มาเพื่อเป็นสันติภาพแท้แก่เราทั้งหลาย และคำพยานของพระองค์จะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ อีกต่อไป ทุกคนจะได้ยิน ทุกคนที่รับ พระองค์จะได้สันติสุขแท้ พระคุณพระเจ้าแสนยิ่งใหญ่ 

เป็นเวลาที่อิสราเอลและคนต่างชาติคืนดีกัน

Intimacy Saturday 29 September 2018 “ทรงทำให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคำสั่งต่างๆ นั้นเป็นโมฆะ เพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์จากคนสองฝ่ายนั้น เช่นนั้นแหละ พระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพ และทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขน จึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไป” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:15-16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.15-16.thsv11   + บัญญัติในอดีตได้แยกระหว่างคนต่างชาติและคนอิสราเอล แม้ว่าพระเจ้ายังรักและเลือกชนชาติอิสราเอลในการให้พันธสัญญานิรันดร์แก่พวกเขาแล้ว แต่เมื่อพวกเขาละทิ้งพระเจ้า แผนงานพระองค์จึงเปลี่ยน มาถึงคนต่างชาติ  + และที่สำคัญ โดยทางพระเยซูเราจึงได้คืนดีกับพระเจ้าและอิสราเอลที่กลับใจก็ได้คืนดีด้วยและ ทั้งสองกลุ่มก็ได้มาร่วมในทางชอบธรรมเดียวกัน บัดนี้เราจึงสามารถทำงานร่วมกับคนที่ที่พระเจ้าเรียกมาก่อนหน้านี้ได้  เป็นพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ขอบคุณพระเจ้า