Month: February 2020

จงมีความหวังใจในพระบิดาต่อไป

จงมีความหวังใจในพระบิดาต่อไป พระบิดาประทานพระสัญญาให้กับเรามากมายหลายพันข้อ เพื่อยืนยันความรักเมตตาและแผนงานที่พระบิดามีให้แก่เรา ตั้งแต่แรกสร้างโลก แม้ว่ามนุษย์จะล้มในบาป แต่แผนงานของพระบิดา และพระทัยสูงสุดที่มีให้แก่เราทั้งหลายยังมั่นคงเหมือนเดิม สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต อาจบั่นทอนหรือทำให้จิตใจเราท้อถอยหรือห่อเหี่ยวบางเวลา แต่เมื่อเรารู้ว่า พระทัยอันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ยังไม่ให้แก่เราเสมอนั้น เราก็จะมีความเชื่อและหวังใจในพระองค์ต่อไป 1. ประกาศพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระบิดาออกมาทุก ๆ วัน 2. มีความเชื่อและไม่สงสัยในพระสัญญาที่พระบิดามีให้แก่เรา 3. จงรับรู้ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตล้วนกำลังอยู่การควบคุมดูแลของพระบิดา 4. จงวางใจในทุกแผนงานที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี 5. จงมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเสมอเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ดูยากลำบาก 6. ขอบพระคุณพระเจ้า เสมอ ในทุกช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้ หรือหวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เข้ามา เมื่อเราทั้งหลายรู้ว่า พระบิดาจะประทานสิ่งที่ดีเลิศให้แก่ลูกของพระองค์เสมอ เราจึงเชื่อและวางในพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ยม และไม่กังวลใจใด ๆ อีกต่อไป ชาโลม พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า เยเรมีย์ 29:11 TH1971 https://www.bible.com/th/bible/275/JER.29.11.TH1971 การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน …

จงมีความหวังใจในพระบิดาต่อไป Read More »

จงรักษาพระคุณของพระเยซูไว้

จงรักษาพระคุณของพระเยซูไว้ 2~เปโตร 2:20 เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น การที่เราได้รับพระเมตตาคุณของพระเยซูในการรับความรอดนิรันดรแล้ว ถือเป็นของขวัญที่พระบิดาประทานมาให้ และเราเองต้องรักษาความรอดนี้เอาไว้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ การล่องลวง การล้มลง การยอมแพ้ต่อการทดสอบ การพ่ายแพ้ต่อการทดลอง การไม่กลับใจ การจมในบาป สิ่งเหล่านี้ มีผลทำให้ความเชื่อในพระเยซูของคน ๆ นั้น ค่อย ๆ ลดลง และพระวจนะได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่า เมื่อกลับไปสู่มลทินบาปแบบเดิม ก็ยากที่จะกลับมารับพระคุณพระเยซูอีก ไม่ใช่จะกลับมาไม่ได้ แต่มันจะยากมากขึ้นเพราะ เนื้อหนังเป็นใหญ่เนื้อฝ่ายวิญญาณภายใน เราต้องรักษาความสัมพันธ์อันสนิทแนบแน่นกับพระวิญญาณ และอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ผู้เชื่อในรักษาความรักมั่นคงของพระเยซูในชีวิตเอาไว้ และให้ยืนหยัดในความรอดนิรันดรที่พระบิดาได้ประทานให้ อย่างแข็งขัน ด้วย การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

พระวิญญาณบริสุทธิ์หวงแหนเราอย่างมาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์หวงแหนเราอย่างมาก ยากอบ 4:5 THSV11 ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหนอย่างยิ่ง?” https://www.bible.com/th/bible/174/JAS.4.5.THSV11 เราทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูที่โปรดได้ ส่งผู้ช่วย คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักเรา และจะคอยนำหน้าชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่รักเรามากเช่นเดียวกับที่พระเยซูรักสาวก และพระบิดารักมนุษย์ทุกคน เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ และติดสนิทกับท่านทุกเวลา 1. พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความสนิทสนมมากขึ้น ทุกวัน เช่นเดียวกับ โมเสส กับพระบิดา และ พระเยซูกับพระบิดา 2. ใช้เวลากับท่านส่วนตัว เพื่อสัมผัสการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณทุกวัน 3. ไวที่จะฟังเสียง คำแนะนำ คำทักท้วง คำตักเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ 4. ตอบสนองการนำของพระวิญญาณโดยไม่ล่าช้า 5. อยู่ในบรรยากาศเติมล้นในพระวิญญาณ เพื่อจะได้ยิ่งเข้าใจพระทัยของพระวิญญาณในชีวิตเรามากขึ้น ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ