Month: January 2019

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป

intimacy Wednesday 30 January 2019 13เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนัก และพยายามทำลายเสีย 14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า กท.1:13-14 * ชีวิตในอดีตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และอาจเลวร้ายมากมายอย่างที่เราก็รู้ตัวเราเองดี ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเยซู * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตข่มเหงคริสเตียนมาตลอด และท่านเองก็โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และแน่นอนว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อการนี้ เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตอาจารย์เปาโล * เราเองก็เช่นกัน มีความไม่สมบูรณ์อยู่มากมาย แต่เราก็ได้พระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ทำให้เรามีชีวิต และพระองค์รักเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู

ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Intimacy Tuesday 29 January 2019 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ 12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า กท1:11-12 * ข่าวประเสริฐมาจากพระเยซู ที่พระองค์ มาไถ่บาปเรา ข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการประกาศพระเยซูคริสต์ * เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู ส่วนตัว เราจึงเล่าข่าวประเสริฐ ด้วยการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตา การช่วยกู้ และอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตของเราอย่างเจาะจง * เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ เราจึงมั่นใจในทุก ๆคำที่เราเล่าออกไป * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีพิเศษมากจากพระเยซูคริสต์ โดยตรง และพระองค์ ก็ใช้ชีวิตของท่านมากจริง ๆ * ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรามีกำลังในการทำพระราชกิจของพระองค์ ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน

ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์

intimacy Monday 28 January 2019 บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ กท.1 : 10 * การสำรวจท่าทีภายในจิตใจถึงเรื่องของการยอมรับจากมนุษย์แทนที่จะเป็นพระเจ้า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนัก เพราะท่าทีภายในใจของเรา ตัวเราจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด * เมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ แล้ว ทุกสิ่งที่เราทำนั้น เราเองก็ทำเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกัน จึงไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์แต่อย่างใด เพียงแค่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว * เราปรนนิบัติพระเยซู เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ด้วย เพื่อไม่ให้เราเป็นเหมือนเดิม และไม่มีใจที่หยื่งยโส * ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ช่วยให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้