Month: April 2019

พระเจ้าพูดกับโนอาห์

แล้วพระยาห์เวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือ เพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา ปฐก 7:1 แม้ว่าพระเจ้าจะทำลายล้างมนุษย์เพราะความบาปของพวกเขาเอง แต่พระองค์ก็มีพระทัยที่ดีเลิศแก่มนุษย์หลังจากนั้น พระองค์นำครอบครัวของโนอาห์ ขึ้นไปบนเรือ เพื่อรักษาชีวิตและพงษ์พันธ์ที่ดีงามของพวกเขาเอาไว้ เสียงพระเจ้าพูดมาถึงมนุษย์อย่างชัดเจนในการนำทิศทางและวิธีการของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ เมื่อเราใส่ใจที่รอฟังเสียงของพระองค์ที่พระองค์ประทับในเราแล้ว เราก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้พระคุณของพระองค์เช่นกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตไปในทุก ๆ ทางที่จะเป็นน้ำพระทัยและเป็นพรต่อคนอื่น ๆ เราชอบธรรมได้เพราะความเชื่อในพระนามของพระเยซู ไม่ใช่ความดีที่เราทำ และพระวิญญาณเข้ามาในชีวิต ที่จะช่วยให้เรารับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์

พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า “เราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา ด้วยเหตุว่า แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิด เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก ปฐก6:13 แม้ว่าพระเจ้าพูดกับโนอาห์ ถึงเรื่องการทำลายมนุษย์เพราะความบาปชั่วของพวกเขาเอง พระองค์ก็มีแผนการที่ดีเลิศจริง ๆ สำหรับมนุษย์ ที่อยู่บนโลกต่อจากนั้น สิ่งที่พระองค์ทำดูเหมือนรุนแรง แต่ทั้งสิ้น เป็นสิทธิอำนาจอันบริบูรณ์ของพระองค์ อย่างไรก็ดี พระองค์มีแผนการสำหรับเราทั้งหลายเสมอ เป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพ ตามที่พระวจนะได้ย้ำเตือนเอาไว้ ดังนั้น แม้เราอาจผิดพลาดไป แต่พระองค์ก็ยังคงเมตตาและช่วยเหลือ ทุกสิ่งให้ผ่านไปได้ และดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะทำลายมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก เพราะความบาปของพวกเขาเอง

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะทำลายมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก ทั้งมนุษย์และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา”” ‭‭หนังสือปฐมกาล‬ ‭6:7‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/gen.6.7.kjv พระเจ้าของเรา เป็นพระเบิดาที่รักเรา และพระองค์มีความรู้สึก เช่นเดียวกับเรา เพราะการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์ก็เป็นไปตามฉายาของพระองค์ พระองค์มีความรู้สึก เมื่อมนุษย์ทำในสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่พระองค์ได้สร้างและบอเอาไว้ เพราะพระองค์ให้มนุษย์มีอิสระในการเลือก เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิฺ์เข้ามสวมทับชีวิต พระลักษณะของพระองค์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างโลก พระองค์ปรารถนาให้ชีวิตเราเป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน และดำเนินตามพระทัยพระองค์ เมื่อเราให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตอย่างบริบูรณ์