Month: April 2020

จงตามเรามาเถิด

เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป มัทธิว 9:9 พระเยซูเรียก มัทธิว ที่เป็นนายด่านเก็บภาษี ให้ติดตามพระองค์ไป และท่านก็ติดตามพระองค์ไปในที่สุด ตอบสนองต่อการเรียกของพระคริสต์สำคัญต่อวิญญาณจิตที่เหลือของเรา เป็นอย่างยิ่ง การตอบสนองการเรียกของพระคริสต์ 1. เชื่อฟังพระองค์ : ทุกถ้อยคำที่พระเยซูสั่งสอน และบอกกล่าวแก่เรา เราต้องยึดถือและปฎิบัติตาม 2. ติดตามพระคริสต์ ด้วยหมดชีวิต : เช่นเดียวกับพระวจนะที่กล่าวว่า แบกกางแขนและไม่หันหลังกลับ พระคริสต์ต้องการคนเช่นนั้น 3. วางใจในพระเยซู : มัทธิวทิ้งการงานและติดตามพระองค์ไป สะท้อนภาพของการวางใจในอนาคตที่พระองค์จะนำหน้า และดูแลทุกสิ่งในชีวิตของเราอย่างดีเลิศ เราต้องวางใจในพระองค์ด้วยสุดใจทุกวัน ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

พระเยซูรักษาชายมือลีบ

พระเยซูรักษาชายมือลีบ แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือลีบนั้นว่า “จงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้า” เขาก็ลุกขึ้นยืน 9แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?” 10พระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายมือลีบคนนั้นว่า “จงเหยียดมือออก” เขาก็ทำตาม แล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติ ลูกา 6:8-10 พระเยซูทำหมายสำคัญและอัศจรรย์ เพื่อให้คนทั้งปวงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดาผู้ที่ใช้พระองค์มา และประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่พวกเขาทั้งหลาย เมื่อพระเยซูสั่งให้คนชายมือลีบ ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า ชายคนนั้นตอบสนองพระองค์ทันที สิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากชายมือลีบที่ได้รับการรักษาโรค 1. ซื่อสัตย์ในการรักษาสะบาโต : เชื่อว่า ชายมือลีบ ต้องการการรักษาจากพระเจ้าเช่นกัน และเขาเอง ก็ตั้งใจ ที่จะที่มาแสวงหาและรักษาสะบาโตตามที่พระเจ้าได้วางแบบแผนไว้ ในความซื่อสัตย์ของเขา เขาเองก็ได้พบกับพระเยซู และเวลาแห่งการรักษาก็มาถึงเขา 2. เชื่อฟังพระเยซู : เมื่อพระเยซูสั่งเขา เขาก็ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า โดยไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงความลังเลแต่อย่างใด การแสดงออกภายนอกด้วยท่าทีเช่นนี้่ คงจะเป็นที่พอพระทัยพระเยซูอย่างแน่นอน 3. ทำตามที่พระเยซูบอก โดยไม่สงสัย : เมื่อพระเยซูบอกให้เขา เหยียดมืออก เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติ อย่าลืมว่า เขามือลีบมาตลอด ก่อนนี้คงจะไม่สามารถเหยียดมือได้เลย แต่จู่ ๆ เขาก็ทำในสิ่งที่พระเยซูบอก …

พระเยซูรักษาชายมือลีบ Read More »

พระเยซูรักษาชายมือลีบ

พระเยซูรักษาชายมือลีบ แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือลีบนั้นว่า “จงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้า” เขาก็ลุกขึ้นยืน 9แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?” 10พระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายมือลีบคนนั้นว่า “จงเหยียดมือออก” เขาก็ทำตาม แล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติ ลูกา 6:8-10 พระเยซูทำหมายสำคัญและอัศจรรย์ เพื่อให้คนทั้งปวงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดาผู้ที่ใช้พระองค์มา และประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่พวกเขาทั้งหลาย เมื่อพระเยซูสั่งให้คนชายมือลีบ ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า ชายคนนั้นตอบสนองพระองค์ทันที สิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากชายมือลีบที่ได้รับการรักษาโรค 1. ซื่อสัตย์ในการรักษาสะบาโต : เชื่อว่า ชายมือลีบ ต้องการการรักษาจากพระเจ้าเช่นกัน และเขาเอง ก็ตั้งใจ ที่จะที่มาแสวงหาและรักษาสะบาโตตามที่พระเจ้าได้วางแบบแผนไว้ ในความซื่อสัตย์ของเขา เขาเองก็ได้พบกับพระเยซู และเวลาแห่งการรักษาก็มาถึงเขา 2. เชื่อฟังพระเยซู : เมื่อพระเยซูสั่งเขา เขาก็ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า โดยไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงความลังเลแต่อย่างใด การแสดงออกภายนอกด้วยท่าทีเช่นนี้่ คงจะเป็นที่พอพระทัยพระเยซูอย่างแน่นอน 3. ทำตามที่พระเยซูบอก โดยไม่สงสัย : เมื่อพระเยซูบอกให้เขา เหยียดมืออก เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติ อย่าลืมว่า เขามือลีบมาตลอด ก่อนนี้คงจะไม่สามารถเหยียดมือได้เลย แต่จู่ ๆ เขาก็ทำในสิ่งที่พระเยซูบอก …

พระเยซูรักษาชายมือลีบ Read More »