Month: August 2019

แผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า

1พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับพลไพร่ซึ่งเจ้านำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า ‘แผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ 2เราจะใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไป และจะไล่คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากที่นั่น อพย 33:1-2 พระเจ้าสัญญากับชนชาติอิสราเอลและบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะประทานแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งและน้ำนมไหลบริบูรณ์ และพระองค์ก็นำพวกเขามาถึง แผ่นดินั้น นั่นคือแผ่นดินคานาอัน เมื่อพระเจ้าให้พระวจนะที่เต็มไปด้วยพระสัญญามากมายนั้น นั่นคือพระพรที่พระองค์จะประทานให้ และหน้าที่ของเราคือต้องออกไปรับและทำให้สำเร็จ เราต้องทำส่วนของเราด้วยเต็มกำลัง และขอสติปัญญาจากพระองค์ เพื่อทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จเป็นจริงและถวายเกียรติแด่พระองค์

แล้วพระยาห์เวห์จึงเปลี่ยนพระทัย ไม่ทรงทำอันตรายประชากรของพระองค์

11แต่โมเสสกราบทูลวิงวอนพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทำไมพระองค์จึงกริ้วยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ ซึ่งทรงนำออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่า? 14แล้วพระยาห์เวห์จึงเปลี่ยนพระทัย ไม่ทรงทำอันตรายประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์ อพย 32:11,14 แม้ว่าพระเจ้ามีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาดต่อการทำบางอย่างแก่ชีวิตเรา แต่พระองค์ก็มีพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง เราเห็นได้ว่า แม้ว่าชนชาติอิสราเอลทำผิดบาปต่อพระองค์ ต่อหน้าต่อตา และพวกเขาสมควรที่จะได้รับผลนั้นเพราะความผิดของพวกเขาเอง โมเสสได้ทูลอ้อนวอนขอชีวิตแทนพวกเขา และในที่สุดพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัย เพราะพระองค์ยังคงฟังคำอธิษฐาน วิงวอน อ้อนวอน ของเราอยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายมากเพียงใด พระองค์มีพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พระองค์ยังฟังเสียงอธิษฐาน และพระองค์อยากที่จะใช้เวลากับเราอยู่เสมอ เราต้องจัดเวลาอยู่กับพระองค์ ให้สนิทสนมเหมืออย่างที่โมเสสได้ทำ และพระองค์ก็ฟังเสียงวิงวอนโมเสสด้วยเช่นกัน

เราเห็นพลไพร่นี้แล้ว ดูเถิด เขาเป็นชนชาติคอแข็ง ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขา

แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราเห็นพลไพร่นี้แล้ว ดูเถิด เขาเป็นชนชาติคอแข็ง ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทำลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่” หนังสืออพยพ 32:9‭-‬10 KJV https://bible.com/bible/175/exo.32.9-10.KJV พระเจ้าเองก็มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่เรามี เพราะเราเองถูกสร้างโดยพระองค์ และพระองค์ประทานลมปราณทำให้เรามีชีวิต การที่พระองค์แสดงออกทางความรู้สึก เพราะพระองค์หวงแหนคนที่พระองค์รักและเรียกพวกเขา เมื่อพวกเขาละทิ้งกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้บอกแก่พวกเขาไปสร้างเคารพขึ้นมาแทนพระองค์ จึงเป็นความโกรธที่ชอบธรรมที่พระองค์ มีสิทธิ์ขาดที่จะทำได้ เราต้องสำรวจตัวเองและขอพระวิญญาณช่วยเราไม่ให้เราดำเนินชีวิตทำให้พระองค์เสียใจ ไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ เรารู้ว่าพระองค์รักเราและพร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเราอยู่เสมอ และเราต้องให้พระวิญญาณช่วยเราให้เรามีชัยชนะเหนือนิสัยบาป เพราะพระองค์รักเรา การตีสอนเราในบางครั้ง ก็เพื่อมิให้เราพลาดพลั้งล้มลง หรือป้องกันเราจากการอธรรมที่อาจเกิดขึ้น ขอพระวิญญาณช่วยให้เรามีชัยชนะ และขอให้ชีวิตเราเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทุก ๆ วัน