Month: September 2020

ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน

ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน

พระบิดาสัญญาว่าจะประทานประจำวันแก่เราเสมอ

เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ สดุดี 105:40-42 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.105.40-42.THSV11 พระบิดาสัญญาว่าจะประทานประจำวันแก่เรา โดยที่เราจะไม่ขัดสนใด ๆ เลย การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นตามที่เรามีความเชื่อในพระสัญญาของพระบิดา และมันจะเกิดขึ้น อย่างที่พระวจนะได้แสดงให้เห็นแล้ว สรรเสริญพระเจ้า เมื่อเรายึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ให้มั่นคงแล้ว ทุกสิ่งก็จะสำเร็จ การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ