งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำทาง โอบอุ้ม ให้กำลังใจ ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณจิตให้กับชีวิตของเรา ให้สามารถดำเนินบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รักคุณ คำตอบชีวิต อยู่ที่่นี้ ท้อแท้ หมดหวัง มาหาพระองค์

จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่

จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่   สิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันคือการที่เราได้ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ เช้าวันใหม่ เราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระองค์ นมัสการพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ ฟังเสียงที่พระองค์จะได้พูดกับเรา และอ่านพระวจนะที่พระองค์ได้มอบให้เราไว้    ทำไมมันจึงสำคัญมากเช่นนั้น ?  คำตอบง่าย ๆ  ก็คือ เพราะชีวิตเราเริ่มต้นจากวิญญาณจิตภายใน จิตวิญญาณของเราคือส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับพระบิดา ก่อนเชื่อเราอาจเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการออกกำลังกาย หรือการทำให้จิตใจสงบ แต่นั่นยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้า เราจำต้องเริ่มสิ่งที่สำคัญที่สุดนี้ในแต่ละวัน จริง  ๆ คือในทุกเช้าวันใหม่ พระองค์ปรารถนามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเราในแต่ละวันมากกว่าอย่างอื่น มากกว่าสิ่งใด ๆ ที่เราพยายามทำให้พระองค์เสียอีก 1 ซามูเอล 15: 22บอกว่า “ “พระยาห์เวห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์หรือ?”      พระเยซูบอกในยอห์น 15 ให้เรามีชีวิตใกล้ชิดพระองค์ เหมือนที่พระองค์เป็นเถาองุ่น เราเป็นแขนง ใน ยอห์น 15:4 บอกต่อไปว่า “ จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “   พระเยซูยังตื่นแต่เช้าในการมาแสวงหาพระบิดา มาระโก 1: 35 ” …

จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่ Read More »

เรารหิวกระหายในพระเจ้าอยู่ไหม

  เราหิวกระหายในพระเจ้าอยู่ไหม   ชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยฝ่ายวิญญาณ เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิต เรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ เรารับพระคุณความรักและความรอดจากพระเยซูผ่านความเชื่อของเรา เราได้ถูกย้ายจากถิ่นพำนักความมืดมาสู่ที่พำนักในความสว่างนิรันดร์แก่เรา    ในชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ละวันนั้น จำเป็นต้องทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตในทางของพระเจ้าทุก ๆ  วัน ความต้องการชีวิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้แตกต่างกับความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังนั้นต้องการอยู่สองอย่างคืออาหารและน้ำ ฉันใดก็ฉันนั้น ชีวิตฝ่ายวิญญาณยิ่งจะสำคัญมากกว่าเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งสิ้น ความต้องการฝ่ายวิญญาณคือการติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าของเราและการได้มีพระวจนะที่เป็นดังอาหารฝ่ายวิญญาณ   สองสิ่งนี้สำคัญกับจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างยิ่ง ลองสำรวจตัวเราดูว่า ในแต่ละวันเราได้รับทั้งสองอย่างนี้มากน้อยแค่ไหน เรารู้สึกหิวกระหายไหมเวลาเราไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณ เราได้มีเวลาอธิษฐานส่วนตัว พูดคุยกับพระองค์มากพอที่จะทำให้จิตวิญญาณของเรารับการเติบเต็มด้วยพระองค์ไหม เราหิวกระหายในการแสวงหาอาหารฝ่ายวิญญาณคือการอ่านพระวจนะไหม เพื่อให้วิญญาณจิตเราอิ่มในแต่ละมื้อ    ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าสองอย่างนี้เป็นความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณ คือเรามไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดพระองค์ทุก ๆวัน เราไม่ได้อ่านพระวจนะทุกวัน นั่นแสดงว่าเรากำลังมีปัญหากับวิญญาณจิตของเราแล้ว เราอาจทำงานฝ่ายกายภาพได้อย่างต่อเนื่อง เราทำงานของพระเจ้าได้อย่างราบรื่น เพราะสิ่งเหล่านั้นในร่างกายซึ่งเราก็ต้องใช้พลังงานผ่านการทานอาหารทุกมื้อ จริงไหม เราทานเราเลยมีกำลังในการทำงานด้วยร่างกายของเรา    แต่ที่สำคัญกว่านั้น สิ่งที่พระเยซูให้ความสำคัญคือเรื่องจิตวิญญาณมิใช่หรือ ? พระองค์เป็นแบบอย่างให้เแก่เราในการแสวงหาพระบิดาอยู่เสมอ แม้ว่าพระองค์จะทำพระราชิจของพระเจ้าหนักมากกว่าเราในแต่ละวัน พระองค์ไม่ขาดในการแสวงหาพระบิดาเลย แล้วเราเป็นใคร ที่จะละเลยสิ่งเหล่านี้ ชีวิตเรายังขับเคลื่อนด้วยความหิวกระหายในพระเจ้าอยู่หรือไม่ หรือว่าเราดำเนินชีวิตไปตามความต้องการฝ่ายร่างกายเพียงอย่างเดียว เรามีหัวใจรักพระเจ้า เรามุ่งทำงานหนักเพื่อให้งานพระเจ้าถูกขยายออกไป นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพระมหาบัญชาที่พระเยซูให้ไว้ แต่…..แต่ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญกว่าที่พระเยซูได้ทำเป็นแบบอย่างให้เรา ก่อนหน้านี้ในหลาย …

เรารหิวกระหายในพระเจ้าอยู่ไหม Read More »

พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา

    พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา          พระวิญญาณจะทำงานผ่านชีวิตเราได้อย่างไร ถ้าใจเรายังใ่เปิดให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด    เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว พระองค์อยู่กับเราในทุกๆแห่งเราไป พระองค์ทำงานในชีวิตผู้เชื่ออย่างมากในตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา เราเหึได้อย่างชัดเจนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ำการอัศจรรย์ผ่านคนในพระคัมภีร์ และพระเยซูคริสต์เองก็เป็นผู้ที่บอกถึงการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนเราและทำให้เราได้ระลึกถึงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะกระทำผ่านผู้เชื่อ         เราเห็นได้ว่ามีอัศจรรย์มากาย การหายโรค ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ เกิดขึ้นผ่านคำอธิษฐานและการวางมือรักษา หลายเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการบันทึกของพระคัมภีร์ หลายโรคไม่ด้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านผู้เชื่อ เพราะพวจนะมิอาจบันทึกได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่ยอห์นได้บันทึกเอาไว้ว่า    “’มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น’ ยอห์น 21:25 https://www.bible.com/bible/275/JHN.21.25   ดังนั้นเรามั่นใจจากภายในใจว่าพระวิญญาณกำลังทำงานผ่านเรา พระวจนะเป็นตัวเปิดทางให้เราเข้าใจ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้อัศจรรย์ที่เกินความคิดมนุษย์ได้เกิดผขึ้น เราต้องกล้าที่จะเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดนี้ เราต้องเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทุกวัน อาเมน   credit : https://davidsteele.co.uk/video-teaching/communion-with-the-holy-spirit/