งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำทาง โอบอุ้ม ให้กำลังใจ ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณจิตให้กับชีวิตของเรา ให้สามารถดำเนินบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รักคุณ คำตอบชีวิต อยู่ที่่นี้ ท้อแท้ หมดหวัง มาหาพระองค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา       วันที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรา ณ วินาทีนั้น เรารู้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราแล้ว แต่ในเวลานั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้สีกแตกต่างจากเดิมมากนัก แต่นี่เป็นความจริง คือพระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในเราแล้ว เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สัญญาที่ประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ผ่านคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต        สิ่งสำคัญของคำอธิษฐานนี้คือ “ การเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว และพระเยซูคือผู้เดียวที่เข้ามาชำระความบาปทั้งสิ้นในชีวิตเรา และเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และยินดีมอบชีวิตเราให้พระเยซู เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวเราด้วย “       ดังนั้นกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้เริ่มต้น ณ จุดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือพระเยซู ซึ่งก็คือพระบิดา พระเจ้าของเรา ก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นำเอาสิ่งไม่ดีต่าง  ๆ ออกไปจากชีวิต และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวันดังที่พระวจนะได้กล่าวไว้        ‘ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ‘ 2 โครินธ์ …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา Read More »

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2        การที่เราจะเรียนรู้จักใครสักคนหนึ่ง คงต้องใช้เวลาในการพูดคุย เรียนรู้จักเขาในแง่มุมต่าง  ๆ เพื่อจะรู้จักเขาให้มากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นกัน เรารู้ว่าพระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้แก่เราเพื่อจะอยู่ด้วยกับเราเสมอ และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา และเข้ามาทำให้วิญญาณจิตของเราได้เรียนรู้จักพระบิดามากขึ้น วันต่อวัน ยิ่งเราได้ใช้เวลาในการอธิษฐาน อ่านพระวจนะมากเท่าใด เราก็จะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น        พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราอยู่เสมอ ในทุกเช้าวันใหม่ พระองค์รอคอยที่พูดคุย บอกบางอย่างแก่เรา และมากกว่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับเรา อยู่ด้วยกับเรา ดังนั้นในแต่ละวันเราต้องมีความปรารถนาเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาเช่นกัน แน่นอนว่าเราน่าจะได้พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวัน ที่เราทำการงานต่าง  ๆ และสำคัญกว่านั้นคือการที่เรามีเวลาอย่างเจาะจงในการอธิษฐาน พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วเราจะเห็นถึงความสนิทสนมและการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราได้เห็นทิศทางของเรา วันต่อวัน        และยุคนี้เราเห็นได้ว่าเป็นยุคการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดมากยิ่งขึ้น พระบืดาจะสำแดงหลายสิ่งหลายอย่างผ่านฤทธื์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อน        ‘“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต ในเวลานั้น เราจะเทวิญญาณของเรา มาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิง ‘ โยเอล …

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2  Read More »

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1        ในชีวิตคริสเตียนของเรา พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและทรงฟื้นจากความตาย และเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์และคอยอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอ และก่อนที่พระองค์จะไปนั้นพระองค์ได้สัญญาว่าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อเป็นผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างเรา คอยประโลมใจเราและนำหน้าเรา        ‘เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน ‘ ยอห์น 14:16-17 https://www.bible.com/bible/174/JHN.14.16-17         แท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์เช่นกัน นิสัย หรือบุคคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือแบบเดียวกับพระเยซูที่เราเห็นได้จากพระวจนะนั่นเอง  สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของกายภาพ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในผู้เชื่อทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเข้ามาในชีวิต ทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับพระบิดาได้ผ่านทางพระองค์ และทำให้วิญญาณจิตที่เคยตายไปกลับมีชีวิตขึ้นมา          การเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดจึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่อง แต่ผู้ที่อยู่เบื้อ หลังก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเอง ดังนั้น การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของรานั้นต้องคิดทุก ๆ เวลา ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตของเรา ในทุกการตัดสินใจ ทุกการกระทำ และในทุก  ๆเรื่อง เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทรงช่วยนำทางเราให้ไปถึงน้ำพระทัยและความสำเร็จทั้งสิ้นจะเป็นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์  …

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1 Read More »