Category: งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำทาง โอบอุ้ม ให้กำลังใจ ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณจิตให้กับชีวิตของเรา ให้สามารถดำเนินบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รักคุณ คำตอบชีวิต อยู่ที่่นี้ ท้อแท้ หมดหวัง มาหาพระองค์

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!” เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ ” มัทธิว 10 : 1 ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อในวันเพนเทคอส พระเยซูได้ใช้สาวกไปทำพระราชกิจของพระบิดา โดยที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้กับพวกเขา การประทานฤทธิ์เดชในการขับผีนั้นเป็นการให้เฉพาะบุคคลและเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาขณะที่พระเยซูยังอยู่บนโลกดังนั้นเมื่อเพนเทคอสได้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้กลับสู่สวรรค์แล้ว ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่พระเยซูได้กระทำก่อนหน้านี้ทั้งหมดผ่านพระวจนะก็ได้อยู่กับผู้เชื่อแล้วทุกคนในฐานะผู้เชื่อ เราจึงต้องใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ประทานผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อและด้วยความซื่อสัตย์ พระเยซูปรารถนาให้เรารับใช้พระราชกิจของพระบิดา จากที่พระองค์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้ว จงเชื่อและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ร่วมกัน ชาโลม 

Read More

จงทำให้พระบิดาในสวรรค์ภูมิใจ

จงทำให้พระบิดาในสวรรค์ภูมิใจ พระบิดาปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐตามอย่างที่ พระเยซู เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นมาแล้ว พระองค์ให้พระวจนะแก่เราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิต และประพฤติตามพระวจนะนั้น และมากกว่านั้นพระองค์ได้ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เราทั้งหลายแล้ว เพื่อจะเป็นผู้ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราและพระองค์ประทับตราเราไว้ เป็นขอพระองค์แล้วเช่นกัน เอเฟซัส 1:13-14 ได้กล่าวว่า “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์” เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยเต็มกำลังของเรา และพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังบอกว่า เรากำลังดำเนินในความภูมิใจของพระบิดา […]

Read More