มีหลายเหตุการณ์ที่พระบิดาได้ทำแก่ชีวิตของเรา

จงระลึกถึงอดีตกาล จงตรองถึงจำนวนปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน จงถามบิดาของท่าน แล้วเขาจะบอกท่าน จงถามพวกผู้อาวุโสของท่าน แล้วเขาจะตอบท่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 32:7 THSV11 https://www.bible.com/th/bible/174/DEU.32.7.THSV11


มีหลายเหตุการณ์ที่พระบิดาได้ทำแก่ชีวิตของเรา เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด 
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามานั้น ทำให้เราได้รู้จักความรักและประสบการณ์ร่วมกับพระบิดาอยู่เสมอ เป็นความมั่นใจแม้ว่าเราไม่สามารถมองพระองค์เห็นได้ แต่เรารับรู้จากสถานการณ์ที่พระองค์ดูแล และการแตะต้องในวิญญาณจิตของเรา


พระพรฝ่ายจิตวิญญาณและการดูแลของพระบิดา ได้อยู่กับเรามาแล้วอย่างไร อนาคตที่เรามองไม่เห็นภายภาคหน้า พระบิดายาเวห์ก็จะดูแลเราเช่นนั้นอย่างแน่นอน เราจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุก ๆ เหตุการณ์ที่เข้ามา เพราะเรารู้อย่างแน่นอนว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะนำมาซึ่งสิ่งดีที่พระบิดาเมตตาเราทั้งสิ้น 

2 ทิโมธี 1:13-14 THSV11

จงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่าน โดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตภายในเราhttps://www.bible.com/th/bible/174/2TI.1.13-14.THSV11


สรรเสริญพระนามพระยาเวห์

 ชาโลม

<a href=”https://kaiserbooth.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89/” target=”_blank” rel=”noopener”>การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020</a><div></div><a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/” target=”_blank” rel=”noopener”>ชีวิตอธิษฐาน</a><div></div><a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c/” target=”_blank” rel=”noopener”>ชีวิตในพระคริสต์</a><div></div><a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/” target=”_blank” rel=”noopener”>ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์</a><div></div><a href=”https://kaiserbooth.com/category/intimacy-with-him/” target=”_blank” rel=”noopener”>ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน</a><div></div><a href=”https://kaiserbooth.com/” target=”_blank” rel=”noopener”>หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ</a>

Leave a Comment

Your email address will not be published.