ชีวิตในพระคริสต์

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ   นิโคเดมัส ถามพระเยซูเรื่องการบังเกิดใหม่ แต่ไม่ได้ถามถึงการกลับใจใหม่จากความบาป ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มแรกก่อน และพระองค์ ตอบให้เห็นภาพรวมของการบังเกิดใหม่ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการกลับใจไว้แล้ว โดยพระองค์กล่าวว่า ซึ่งต้องบังเกิดโดยน้ำและพระวิญญาณ ซึ่ง น้ำ ในที่นี้ ไม่น่าใช้ การบัพติศมา เพราะว่า การที่จะเข้าแผ่นดินพระเจ้า คือสวรรค์นิรันดร ต้องผ่านทางความเชื่อวางใจและกลับใจจากบาปโดยทางพระเยซูเท่านั้น ( ยอห์น 3 : 5 ) การบัพติศมาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการกลับใจใหม่ ซึ่งเริ่มต้นโดยยอห์นบัพติศโต ก่อนที่พระเยซูจะมาเพื่อทำให้พระราชกิจของพระบิดาสำเร็จโดยการมาตายบนไม้กางนั้น เพื่อให้คนที่เชื่อวางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร คือเชื่อแล้วได้ไปสวรรค์ พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16 น้ำในที่นี้จึงน่าจะหมายถึงตัวพระเยซูเอง ที่เป็นน้ำธำรงชีวิต ที่ผู้ที่กระหาย จะไม่กระหายอีกต่อไป แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 4 : 14 การพูดของพระองค์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ คือไม่กล่าวถึงตัวพระองค์เอง ตรง ๆ ซึ่งเราเห็นได้ตลอดพระวจนะ โดยพระองค์จะสื่อสารผ่านสิ่งรอบข้างที่คนในสมัยนั้นพบเห็นและเข้าใจได้โดยง่าย พระวิญญาณ …

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ Read More »

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม ท่ามกลางความวุ่นวายต่าง ๆ และภาระที่เราต้องแบกรับนับเรื่องแทบไม่ไหว หลายสิ่งก็อาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน อ่อนแอ หรืออาจทำให้เราท้อแท้ใจในการดำเนินชีวิตอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจได้คือ พระบิดาผู้อยู่ในฟ้าสวรรค์กำลังเพ่งมองมาที่เราและเชื่อแน่ว่าพระองค์เปรมปรีดิ์กับชีวิตเรา เพราะพระองค์รักเรา และกำลังนำสิ่งดีมากมายบนโลกนี้มาให้แก่เรา   เราต้องรู้และต้องตระหนักก่อนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเราจะรู้ว่านี่เป็นอัศจรรย์ในแต่ละวันที่พระบิดาโปรดให้เรามีลมหายใจอยู่ อัศจรรย์ที่พระเจ้ารักอย่างที่เราเป็น เราเคยได้คิดไหมว่า ทุกเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นและเรายังมีลมหายใจอยู่ นับว่าเป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา เป็นดังของขวัญล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง พระองค์ไม่ได้มองเลยว่า เมื่อวานนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวแค่ไหน หรือเราทำให้พระองค์เสียพระทัยมากอย่างไร เราเองอาจจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการอธิษฐาน สารภาพความบาป และเมื่อหัวเราถึงหมอนและหลับตาลง ร่างกาย เราได้พักผ่อน เมื่อเราตื่นขึ้น ทุกอย่างก็เหมือนกับการเริ่มต้นวันใหม่   ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร ทุกเช้าวันใหม่ที่เรามีลมหายใจ นับได้ว่าเป็นอัศจรรย์ที่พระเจ้าที่รักเราอย่างมาก ได้มอบให้แก่เราเป็นดังของขวัญ ให้เราได้สู้ในวันใหม่ ด้วยพระคุณความรักของพระองค์ และกำลังในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระธรรม โรม 5:8 กล่าวว่า “ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”   ชีวิตของ พระเยซู และพระโลหิตของพระองค์ ที่หลั่งออกเพื่อชำระความบาปสิ้นของเรานั้น ก็สมบูรณ์เป็นพระคุณอันเหลือล้นให้กับชีวิตที่เล็กน้อยของเรา  เรามีคุณค่ามากในสายตาของพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร   ในพระธรรม 1 …

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม Read More »