Category: ชีวิตในพระคริสต์

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ   นิโคเดมัส ถามพระเยซูเรื่องการบังเกิดใหม่ แต่ไม่ได้ถามถึงการกลับใจใหม่จากความบาป ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มแรกก่อน และพระองค์ ตอบให้เห็นภาพรวมของการบังเกิดใหม่ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการกลับใจไว้แล้ว โดยพระองค์กล่าวว่า ซึ่งต้องบังเกิดโดยน้ำและพระวิญญาณ ซึ่ง น้ำ ในที่นี้ ไม่น่าใช้ การบัพติศมา เพราะว่า การที่จะเข้าแผ่นดินพระเจ้า คือสวรรค์นิรันดร ต้องผ่านทางความเชื่อวางใจและกลับใจจากบาปโดยทางพระเยซูเท่านั้น ( ยอห์น 3 : 5 ) การบัพติศมาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการกลับใจใหม่ ซึ่งเริ่มต้นโดยยอห์นบัพติศโต ก่อนที่พระเยซูจะมาเพื่อทำให้พระราชกิจของพระบิดาสำเร็จโดยการมาตายบนไม้กางนั้น เพื่อให้คนที่เชื่อวางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร […]

Read More

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม ท่ามกลางความวุ่นวายต่าง ๆ และภาระที่เราต้องแบกรับนับเรื่องแทบไม่ไหว หลายสิ่งก็อาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน อ่อนแอ หรืออาจทำให้เราท้อแท้ใจในการดำเนินชีวิตอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจได้คือ พระบิดาผู้อยู่ในฟ้าสวรรค์กำลังเพ่งมองมาที่เราและเชื่อแน่ว่าพระองค์เปรมปรีดิ์กับชีวิตเรา เพราะพระองค์รักเรา และกำลังนำสิ่งดีมากมายบนโลกนี้มาให้แก่เรา   เราต้องรู้และต้องตระหนักก่อนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเราจะรู้ว่านี่เป็นอัศจรรย์ในแต่ละวันที่พระบิดาโปรดให้เรามีลมหายใจอยู่ อัศจรรย์ที่พระเจ้ารักอย่างที่เราเป็น เราเคยได้คิดไหมว่า ทุกเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นและเรายังมีลมหายใจอยู่ นับว่าเป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา เป็นดังของขวัญล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง พระองค์ไม่ได้มองเลยว่า เมื่อวานนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวแค่ไหน หรือเราทำให้พระองค์เสียพระทัยมากอย่างไร เราเองอาจจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการอธิษฐาน สารภาพความบาป และเมื่อหัวเราถึงหมอนและหลับตาลง ร่างกาย เราได้พักผ่อน เมื่อเราตื่นขึ้น ทุกอย่างก็เหมือนกับการเริ่มต้นวันใหม่   […]

Read More