พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ประทานความสว่างแก่เรา

27พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
และพระองค์ประทานความสว่างแก่เรา
จงเริ่มเทศกาลเลี้ยงด้วยกิ่งไม้
ไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา สดุดี 118 : 27
ขอบพระคุณพระบิดาที่นำหน้าเราทั้งหลายด้วยความรักมั่นคง และนำทางสว่างให้แก่เราทั้งหลายเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้วย พระวจนะ การนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำเทศนา ผู้นำ
ชีวิตของเราจะยกยอพระนาม สรรเสริญพระนามของพระองค์สืบ  ๆ ไปเป็นนิตย์ เราจะถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ด้วยสุดใจของเราเสมอ ตราบวันคืนชีวิตของเรา
พระยาเวห์ เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียวของเราทั้งหลาย ท่านรักเรามาก และสร้างเรามาด้วยความรักและมีพระทัยอันสมบูรณ์แก่เราแต่ละคนอย่างเจาะจง
เพราะพระองค์สมควรจะรับการสรรเสริญ เป็นนิตย์และนิรันดร
<a href=”https://kaiserbooth.com/category/intimacy-with-him/” target=”_blank” rel=”noopener”>ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน</a>
<a href=”https://kaiserbooth.com/” target=”_blank” rel=”noopener”>หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ</a>
photo credit : Ingmar

Leave a Comment

Your email address will not be published.