พระบิดาจะประทานพระพร

พระบิดาจะประทานพระพร
26ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร
เราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์ สดุดี 118:26
เป็นคำอธิษฐานที่เราควรนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะว่าเราทั้งหลายมาในนามพระยาเวห์ และเราทั้งหลายก็จะได้รับพระพรตามพระสัญญา
เป็นพระสัญญานิรันดร แก่เราทั้งหลายจริง  ๆ เราต้องเชื่อและรับไว้  เพราะเราดำเนินชีวิตและไปทุกหนแห่ง ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระบิดาจะอวยพรเราอย่างแน่นอน อันที่จริง ท่านก็อวยพรเราอย่างต่อเนื่องและจะอวยพร ต่อไป อย่างที่เราได้มีประสบการณ์ สรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระยาเวห์ จริง  ๆ  สรรเสริญพระเจ้า
ชาโลม
<a href=”https://kaiserbooth.com/category/intimacy-with-him/” target=”_blank” rel=”noopener”>ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน</a>
<a href=”https://kaiserbooth.com/” target=”_blank” rel=”noopener”>หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ</a>
photo credit : Michal Janek

Leave a Comment

Your email address will not be published.