ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร

ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร
เราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์ สดุดี 118 : 26
ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำเดียวกันกับที่ เหล่าฝูงชนได้โห่ร้อง ในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้ขี่ลาและเดินทางเข้ามาในเยรูซาเล็ม สะท้อนถึงภาพของกษัตริย์ที่เข้ามา
“ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์ กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า
“โฮซันนา   แก่บุตรของดาวิด
ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ
โฮซันนา ในที่สูงสุด””  มัทธิว 21 ; 9
ถ้อยคำสรรเสริญ โห่ร้อง ของเรา ด้วยความมีชัยและความชื่นชมยินดี เมื่อจอมกษัตริย์ของเราคือพระเยซูคริสต์ ได้มีชัยเหนือ ความตาย และพระองค์ได้ครอบครองโลกนี้ผ่านทางอาณาจักรของพระบิดา
ชีวิตของเราจึงต้อง โห่ร้องด้วยความมีชัยทุก ๆ วัน เพื่อให้โลกรู้ถึงการทรงพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เราต้องยกเสียงสรรเสริญพระนามพระเยซูคริสต์ เรื่อยไป เพราะพระองค์สมควรรับการสรรเสริญ โมทนา !!!
Hosanna !!
<a href=”https://kaiserbooth.com/category/intimacy-with-him/” target=”_blank” rel=”noopener”>ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน</a>
<a href=”https://kaiserbooth.com/” target=”_blank” rel=”noopener”>หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ</a>
photo credit : Brady leavell

Leave a Comment

Your email address will not be published.