Intimacy Wednesday 14 March 2018

Intimacy Wednesday 14 March 2018
“พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:8‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.8.thsv11

+ เป็นถ้อยคำที่ทำให้เรามีความเชื่อ วางใจในพระเยซูคริสต์ อย่างเต็มเปี่ยม คือพระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระทัยพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเลย ตั้งแต่อดีต มาตอนนี้และไปถึงอนาคต

+ ลูกขอบคุณในความเที่ยงตรง ในความรักมั่นคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ขอให้ลูกได้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.