Intimacy Thursday 15 March 201

Intimacy Thursday 15 March 2018
‘อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ ต่างๆ เพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหาร ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลย เรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่ง และคนที่ปรนนิบัติในพลับพลานั้นไม่มีสิทธิ์รับประทานของจากแท่นนั้น เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้น เขาเอาไปเผาเสียนอกค่าย เพราะฉะนั้น พระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกัน เพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง เพราะฉะนั้น ให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้น โดยแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงทน ‘ ฮีบรู 13:9-13 https://www.bible.com/bible/174/HEB.13.9-13

+ พระเยซูได้ชำระทั้งสิ้นทุกอย่างแล้วด้วยโลหิตประเสริฐของพระองค์ เราจึงบริสุทธิ์ และก็รวมไปถึงอาหารทั้งสิ้นที่เราสามารถทานได้โดย โลหิตประเสริฐที่ชำระแล้วนั้น เพราะพระองค์มาทำให้พระวจนะในพระสัญญาเดิมสมบูรณ์ ก่อนนี้ อาหารบางชนิดาทานไม่ได้ แต่ตอนนี้ ทุกอย่างชำระแล้วโดยโลหิตพระคริสต์

+ พระคุณพระเจ้าผ่านทาพระเยซูคริสต์มีมากเหลือล้นให้แก้เราแล้ว เราต้องตระหนักในพระคุณนั้นอย่างมากด้วย เมื่อเรารับพระคุณ เราก็ยินดีที่จะทนทุกข์ร่วมกันกับพระองค์ในทุกทาง ไม่อายที่จะยืนหยัดในความเป็นลูกที่รักของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.