Intimacy Tuesday 13 March 2018

Intimacy Tuesday 13 March 2018
‘จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่าน ผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่าน จงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขา แล้วจงเลียนแบบความเชื่อของพวกเขา ‘ ฮีบรู 13:7 https://www.bible.com/bible/174/HEB.13.7

+ คนในพระคัมภีร์หลายคนที่ถูกเอ่ยชื่อถึง พวกเขาเหล่านั้น เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับเรา แต่เมื่อพระเจ้าใช้เขา เขาเหล่านั้นก้มีความเชื่อมากอย่างที่พระองค์พอพระทัย แม้บางคนจะทำผิดพลาดไป แต่ในบั้นปลาย เขาก็กลับใจกลับมาหาพระองค์ และพระองค์ก็ใช้ความเชื่อที่เขามี ทำให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ

+ เราอ่านพระวจนะเพื่อเราจะได้เห็นถึงประสบการณ์ใยความเชื่อที่พวกเขามี และเลียนแบบความเชื่อของพวกเขา ในชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.