Intimacy Wednesday 11 April 2018

Intimacy Wednesday 11 April 2018
ถ้าพี่‍น้อง‍ชาย‍หญิงคนไหนขาด‍แคลนเสื้อ‍ผ้าและอาหารประ‌จำวัน แล้วมีใครในพวก‍ท่านกล่าวกับเขา‍ทั้ง‍หลายว่า “ขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่น และอิ่ม‍หนำสำราญเถิด” แต่ไม่‍ได้ให้สิ่งจำ‍เป็นฝ่ายกายแก่พวก‍เขา จะมีประ‌โยชน์อะไร? ทำ‌นองเดียว‍กัน ลำ‌พังความเชื่อ ถ้าไม่‍มีการปฏิ‌บัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว
ยากอบ 2:15‭-‬17 THSV11
 
+ แม้ความปราถนาดี แก่พี่น้องเป็นสิ่งดี แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอ พระวจนะสอนให้เราทำมากกว่าคือการแสดงออกเป็นการกระทำ เพื่อเป็นพรต่อคนอื่น 
 
+การแสดงออกในการกระทำ เราก็ไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบหรือ พิพากษาการกระทำนั้น ให้เราได้รับผิดชอบในส่วนของเราอย่างดีที่สุด เพียงเท่านี้ พระบิดาก็พอพระทัยแล้ว 

Leave a Comment

Your email address will not be published.