Intimacy Thursday 12 April 2018

Intimacy Thursday 12 April 2018
“แต่บางคนจะกล่าวว่า “ท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติ” จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติซิ แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติ”
‭‭ยากอบ‬ ‭2:18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เป็นเรื่องที่แยกกันกันไม่ได้ เมื่อเราเองบอกว่ามีความเชื่อ แต่ไม่มีการประพฤติที่สะท้อนความเชื่อ 
 
+ ความเชื่อที่เป็นความแน่ใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นส่าจะเกิดขึ้นจริงนั้น ก็จะสะท้อนการประพฤติ การดำเนินชีวิตให้สมกับ ความเชื่อนั้น  จึงเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้ 
 
+ เราเชื่ออย่างไรก็จะแสดงออกอย่างนั้น “” 

Leave a Comment

Your email address will not be published.