Intimacy Tuesday 10 April 2018

Intimacy Tuesday 10 April 2018

‘พี่น้องของข้าพเจ้า แม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร? ความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือ? ‘ ยากอบ 2:14 https://www.bible.com/bible/174/JAS.2.14

+ เมื่อมีความเชื่อ ก็ต้องประพฤติตามสิ่งที่เชื่อนั้น จึงจะนับได้ว่ามีประโยชน์ และจะเป็นที่พอพระทัยพระบิดาได้
+ การกระทำที่สะท้อนความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ อาทิ เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ และจะยืนหยัดต่อการข่มเหงและยินดีแบกกางเขน ไม่เพียงแค่เชื่อเฉยๆ แต่มีการกระทำ เพราะมันมีผลถึงชีวิตนิรันดร์
+ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้รักษาความเชื่อและการกระทำที่สะท้อนความเชื่อ ออกมาด้วยเสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.