Intimacy Monday 12 March 2018

Intimacy Monday 12 March 2018
“ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า?””
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:5-6‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.5-6.thsv11

+ การรักเงินเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ห้ามไว้ ต้องระวังรักษาใจของเราไว้เสมอ เราซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระองค์ประทาน และทำในแต่ละวันอย่างดีที่สุด และพระองค์จะให้เราได้ดูแลทรัพย์สินที่ใหญ่โตมากขึ้น

+ พระบิดาบอกเสมอว่าจะไม่ทอดทิ้งเราเลย มีอต่เราเท่านั้นที่จะทิ้งพระองค์และทำตามใจตัวเอง เราต้องมั่นใจว่าพระบิดาจะช่วยเรา จะนำเรา และไม่มีใครทำอะไรเราได้ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.