Intimacy Thursday 8 March 2018

Intimacy Thursday 8 March 2018

“พวก‍ท่านไม่‍ได้มาถึงภูเขาที่จะถูก‍ต้องด้วยมือได้ หรือมาถึงไฟที่ไหม้ หรือมาถึงความมืด หรือมาถึงที่มืด‍มิด หรือมาถึงลม‍พายุ หรือมาถึงเสียงแตร หรือมาถึงพระ‍สุร‌เสียงตรัส ที่คนเหล่า‍นั้นเมื่อได้‍ยินแล้วก็อ้อน‍วอน‍ขอไม่‍ให้ตรัสกับพวก‍เขาอีก เพราะพวก‍เขาทนข้อ‍ความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่‍ได้ คือที่ว่า “แม้แต่สัตว์ที่แตะ‍ต้องภูเขานั้นก็จะถูกขว้างด้วยก้อน‍หินจนตาย” สิ่งที่เห็นนั้นน่า‍กลัวจริงๆ จนโม‌เสสเองก็กล่าวว่า “ข้าพ‌เจ้ากลัวจนตัว‍สั่น” แต่ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลายมาถึงภูเขาศิ‌โยน และมาถึงนครของพระ‍เจ้าผู้ทรงพระ‍ชนม์อยู่ คือนครเย‌รู‌ซา‌เล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุม‌นุมรื่น‍เริงของทูต‍สวรรค์มาก‍มายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงคริสต‌จักรของบรร‌ดาบุตร‍หัว‍ปีผู้มีชื่อจา‌รึกไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระ‍เจ้าผู้ทรงพิพาก‌ษาทุกคน และมาถึงจิต‍วิญ‌ญาณของคนชอบ‍ธรรมซึ่งถึงความสม‌บูรณ์แล้ว และมาถึงพระ‍เยซูคนกลางแห่งพันธ‌สัญญาใหม่ และมาถึงพระ‍โลหิตประ‌พรมที่กล่าว‍ถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอา‌เบล”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:18-24‬ ‭THSV11‬‬ ( 2 )
http://bible.com/174/heb.12.18-24.thsv11

+ เป็นพระคุณที่เราได้ถูกเรียกให้กลับมาหาพระบิดาของเรา เป็นเหมือนบุตรหัวปีในที่ที่เราอยู่ ชื่อของเราได้จารึกไว้บนสวรรค์แล้วและเรากำลังดำเนินตามพระทัยพระบิดาในแต่ละวันด้วยความตื่นเต้น ร้อนรน

+เราได้มาถึงพระเยซูแล้ว ที่โลหิตของพระองค์ชำระบาปผิดทั้งสิ้นในชีวิตของเรา และโลหิตประเสริฐนี้เองทำให้เรารับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมตามพระทัยของพระบิดา นับเป็นพระกรุณาของพระบิดาที่ได้ยอมสละชีวิตให้แก่คนบาปอย่างเรา และเราต้องตระหนักในฤทธิ์อำนาจที่โลหิตประเสริฐนี้ได้ทำผ่านชีวิตของเราทุกคนด้วย เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.