Intimacy Wednesday 7 March 2018

Intimacy Wednesday 7 March 2018
“พวก‍ท่านไม่‍ได้มาถึงภูเขาที่จะถูก‍ต้องด้วยมือได้ หรือมาถึงไฟที่ไหม้ หรือมาถึงความมืด หรือมาถึงที่มืด‍มิด หรือมาถึงลม‍พายุ หรือมาถึงเสียงแตร หรือมาถึงพระ‍สุร‌เสียงตรัส ที่คนเหล่า‍นั้นเมื่อได้‍ยินแล้วก็อ้อน‍วอน‍ขอไม่‍ให้ตรัสกับพวก‍เขาอีก เพราะพวก‍เขาทนข้อ‍ความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่‍ได้ คือที่ว่า “แม้แต่สัตว์ที่แตะ‍ต้องภูเขานั้นก็จะถูกขว้างด้วยก้อน‍หินจนตาย” สิ่งที่เห็นนั้นน่า‍กลัวจริงๆ จนโม‌เสสเองก็กล่าวว่า “ข้าพ‌เจ้ากลัวจนตัว‍สั่น” แต่ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลายมาถึงภูเขาศิ‌โยน และมาถึงนครของพระ‍เจ้าผู้ทรงพระ‍ชนม์อยู่ คือนครเย‌รู‌ซา‌เล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุม‌นุมรื่น‍เริงของทูต‍สวรรค์มาก‍มายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงคริสต‌จักรของบรร‌ดาบุตร‍หัว‍ปีผู้มีชื่อจา‌รึกไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระ‍เจ้าผู้ทรงพิพาก‌ษาทุกคน และมาถึงจิต‍วิญ‌ญาณของคนชอบ‍ธรรมซึ่งถึงความสม‌บูรณ์แล้ว และมาถึงพระ‍เยซูคนกลางแห่งพันธ‌สัญญาใหม่ และมาถึงพระ‍โลหิตประ‌พรมที่กล่าว‍ถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอา‌เบล”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:18-24‬ ‭THSV11‬‬ ( 1 )
http://bible.com/174/heb.12.18-24.thsv11

+ เราต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากเพราะ นี่เป็นยุคแห่งพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง เราได้เห็นพระพิโรธของพระเจ้ามาแล้ว คนสมัยก่อนก้ได้เห็น แต่ในยุคเรา เป็นยุคที่เต็มไปด้วยพระคุณ การให้โอกาสเสมอ

+ ในยุคแรกนั้นการปรากฏตัวของพระเจ้าทำให้ อิสราเอลต้องกลัวจนตัวสั่น เกิดเป็นความยำเกรงพระเจ้าอย่างมาก

+ การเข้าหาพระเจ้าอย่างใกล้ชิดนั้นได้ถูกจำกัดอยู่เพียงบางคน นับได้ว่าเราได้อยู่ในยุคของพระคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะใกล้ชิดพระองค์ได้อย่างสนิทสนมแนบแน่นกว่าแต่ก่อนมาก เราต้องฉวยโอกาสนี้เอาไว้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.