Intimacy Friday 9 March 2018

Intimacy Friday 9 March 2018
“จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้น เพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลก พวกเราผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีก พระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน แต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่า “อีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้แผ่นดินไหว อีกทั้ง ฟ้าสวรรค์ด้วย” และพระดำรัสที่ตรัสว่า “อีกครั้งหนึ่ง”นั้น แสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไป เพื่อให้สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนดำรงอยู่ เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้ว ก็ให้เรามีใจขอบพระคุณ โดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้า ด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรง เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:25-29‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.12.25-29.thsv11

+ พระบิดาโปรดประทานแผ่นดินดินสวรรค์นิรันดร์ให้แก่เราแล้ว เราต้องยึดเอาไว้ให้มั่น ไม่ทำให้พระองค์เสียใจ ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ วางใจในพระองค์

+ ชีวิตเราต้องเป็นชีวิตที่ยำเกรงในพระองค์ และดำเนินชีวิตด้วยการนมัสการพระองค์ พระองค์มองเราอยู่จากฟ้าสวรรค์

+ พระเจ้าจะพิพากษาเราในวันหนึ่ง ข้างหน้า เราต้องรักษาท่าทีในใจของเราเสมอ เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.