Intimacy Thursday 5 April 2018

Intimacy Thursday 5 April 2018
“พี่น้องของข้าพเจ้า ในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้น ก็จงอย่าลำเอียง”
‭‭ยากอบ‬ ‭2:1‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.us/174/jas.2.1.thsv11
+ พระบิดาสอนให้ เราไม่ให้มีใจลำเอียง เพราะทุกคนที่เชื่อ ก็เป็นลูกของพระเจ้าเช่นกัน เราต้องปฎิบัติแก่ทุกคนด้วยความรักจากพระเยซูคริสต์ ดังที่พระองค์รักเราก่อน

+ เพราะโดยทางพระองค์เท่านั้นที่ นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตเราและทำให้เราทำอย่างที่พระองค์ปรารถนาผ่านฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.