Intimacy Friday 6 April 2018

Intimacy Friday 6 April 2018
“เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลาย และมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วย และท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่า “ขอเชิญนั่งที่นี่” ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่า “ยืนอยู่ตรงนั้นแหละ” หรือ“มานั่งที่พื้นแทบเท้าเรา” พวกท่านก็แบ่งชั้นวรรณะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือ?”
‭‭ยากอบ‬ ‭2:2-4‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.us/174/jas.2.2-4.thsv1

+ ขอบคุณพระเจ้าที่ใน พระองค์ไม่มีการแบ่งชนชั้น ทุกคนล้วนเป็นลูกของพระองค์ และมีความสำคัญเท่าเทียมกัน จะต่างกันที่ ของประทานที่พระองค์มอบไว้ให้เราใช้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักร

+ อย่าให้วัตถุนิยม นำหน้าชีวิต แต่ให้ดูที่พระองค์รักเขาเท่าชีวิตของพระองค์ เราจึงต้องเห็นคุณค่าทุก จิตวิญญาณ ให้เกียรติคนอื่นเสมอ เพราะพระเจ้ารักเขา มากเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.