Intimacy Thursday 29 March 2018

Intimacy Thursday 29 March 2018
“พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าถูกหลอกเลย ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:16-17‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.16-17.thsv11

+ พระบิดาที่รักของเราเป็นผู้ที่จะให้สิ่งดีเลิศแก่ลูกๆของพระองค์ นั่นคือเราทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง จะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ พระบิดาไม่เปลี่ยนใจของพระองค์ง่ายๆ เพราะพระองค์เป็นเช่นั้น เป็นความสว่าง นิรันดร์ เราก็จะเป็นเช่นนั้น

+ สิ่งดีทั้งหลาย พระบิดาของเราได้เตรียมไว้ให้เราแล้ว เพื่อให้เราทำตามพระทัยพระองค์ ไม่ถูกล่อลวงด้วยสิ่งเลวร้ายที่ไม่ได้มาจากพระ้จ้า

+ การที่เรายังไม่ได้รับสิ่งดี ไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐาน แต่พระองค์มีเวลาที่จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรา เราต้องรอคอยสิ่งดีนั้น เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.