Intimacy Friday 30 March 2018

Intimacy Friday 30 March 2018
‘เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง ‘ ยากอบ 1:18 https://www.bible.com/bible/174/JAS.1.18

+ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกเรา มาให้อยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ และเลือกเรา ก่อนหลาย ๆ คนในโลกนี้ แม้ว่าเราไม่สมบูรณ์และมีจุดบกพร่องมากมาย แต่พระองค์ก็ยังเลือกที่จะใช้คนบาปอย่างเรา ตามพระทัยของพระองค์

+ พระองค์ประทานสิ่งดีให้แก่เรา และด้วยพระทัยที่พระองค์มีแก่เรา เราจะรับการสร้างด้วยพระคำของพระเจ้า ชีวิตเราจะเป็นผลแห่งพระพรของพระองค์ เราต้องยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิต

+ เพราะพระองค์ทรงเลือกเราแล้ว พระองค์จะสร้างชีวิตเราแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระองค์ และเราจะได้รับพระพรจากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

Leave a Comment

Your email address will not be published.