Intimacy Friday 16 March 2018

Intimacy Friday 16 March 2018
“เพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอยู่ที่นี่ แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้า เพราะฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:14-15‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.14-15.thsv11

+ เราดำเนินชีวิตบนโลกด้วยการรอคอย แผ่นดินสวรรค์นิรันดร์ เราเก็บเกี่ยวบำเหน็จและรางวัลบนสวรรค์ อยู่ทุกๆวัน และต้องรักษาชีวิตไม่ให้ถูกระบบของโลกกลืนไปได้

+ ชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง มีพระองค์ทรงนำหน้าใตทุกทาง สำคัญมาก ความเชื่อวางใจในพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.