Intimacy Friday 13 April 2018

Intimacy Friday 13 April 2018
“ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว นั่นก็ดี แม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ? อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา ถวายอิสอัคบุตรของท่านบนแท่นบูชา จึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ?”
‭‭ยากอบ‬ ‭2:19-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าทดสอบความเชื่ออับราฮัมโดยการที่ให้ท่านถวายบุตร อับราฮัมตอบสนองโดยไม่วงสัยหรือถามไถ่พระเจ้าแต่อย่างใด แต่เลือกที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์ได้บอกแก่ท่าน  เหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทำให้ อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ ที่แสดงออกมา 
 
+ เราต้องแสดงความเชื่อออกมา ให้เป็นผลแห้งการประพฤติว่า เรามีความเชื่ออย่างแท้จริง ในทุกๆเหตุการณ์ที่เราเผชิญ ด้วยกำลังจากพระวิญญาณเสมอ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.