Intimacy Sunday 18 March 2018

Intimacy Sunday 18 March 2018
“จงนบนอบเชื่อฟัง บรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:17‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.17.thsv11

+ การเชื่อฟังผู้นำ เพื่อให้ชีวิตของเราอยู่ในทางของพระองค์ และยังมีส่วนในการดูแลวิญญาณจิตของเรา เพื่อให้มั่นคงในการเดินกับพระองค์

+ เราต้องดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างดี ไม่เป็นภาระและทำความลำบากใจ อึดอัดใจ แต่ต้องมีความเป็นผุ้ใหญ่ ในฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้ ผู้นำมีความมั่นใจและสบายใจในสิ่งที่เราทำเพื่อถวายเกียรติพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.