Intimacy Monday 19 March 2018

Intimacy Monday 19 March 2018
“จงอธิษฐานเผื่อเรา เพราะเราแน่ใจว่าเรามีเ
มโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่อง ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้น เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้น”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:18-19‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.18-19.thsv11

+ คำอธิษฐานเผื่อให้ผู้นำ ผู้รับใช้ นั้นสำคัญมาก เพื่อเขาจะทำตาม พระทัยของพระบิดาได้ ตามที่ได้มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าได้ ด้วยการให้คำอธิษฐานเข้ามาถึงมโนธรรมและการกระทำที่เป็นไปตามพระทัยพระองค์

+ คำอธิษฐานนับเป็นสิ่งที่สำคัญในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และจะนำให้แผนงานของพระเจ้าในเราแต่ละคนนั้นสำเร็จ. เราต้องตั้งเป้าหมายในการอธิษฐานอย่างชัดเจน ต่อผู้นำและผู้รับใช้

Leave a Comment

Your email address will not be published.