Intimacy Saturday 17 March 2018

Intimacy Saturday 17 March 2018
“อย่าละเลยที่จะทำความดี และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:16‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.16.thsv11

+ พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างในการทำดีให้แก่เรา พระวจนะสอนให้เราทำดี เช่นกัน และมีใจในการแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกัน สิ่งนี้พระบิดาทรงนับเป็นเครื่องเผาบูชาทึ่พอพระทัยพระองค์

+ ทุกสิ่งที่เราทำแล้วเป็นที่พอพระทัยพระบิดา เราควรจะต้องทำเพื่อพระพรจะเป็นของเราเอง เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.