Intimacy Tuesday 20 March 2018

Intimacy Tuesday 20 March 2018
“ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่าง เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทำงานในเรา ให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:20-21‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.20-21.thsv11

+ คำอธิษฐานถึงพี่น้องคนยิว ซึ่งเป็นการให้เกียรติแด่พระเยซูคริสต์ ผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่ไถ่ความผิดบาปทั้งสิ้น พระเยซูคริสต์ทรงกระทำงานตามพระทัยพระบิดา และเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ผู้เชื่อคนยิว

+ ในคำอธิษฐานของเราควรจะต้องยกพระนามพระบิดา พระเยซูคริสต์ เสมอ พระองค์ทรงสมควรรับการสรรเสริญ และต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตเรามากยิ่งขึ้น เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.