Author: kaiserbooth

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด พระเจ้าทวงสัญญาไว้กับโมเสสว่าจะยกแผ่นดินคานาอันที่มีน้ำผึ้ง น้ำนมบริบูรณ์ ให้แก่อิสราเอล และเมื่อถึงคราวที่โยชูวาต้องนำอิสราเอลต่อจากโมเสสที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนั้น โยชูวาได้ส่งคนสอดแนมไปสองคนไปยังเมืองเยรีโค เพื่อดูสภาพเมือง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาแจ้งแก่ โยชูวา พระวจนะพระเจ้า ในพระธรรม โยชูวา บทที่ 2 ได้กล่าวเอาไว้ คนสอดแนมได้อยู่ในบ้านของราหับซึ่งเป็น หญิงโสเภณี และนางได้ซ่อนท่านทั้งสองไว้จากการตามล่าของนักรบเยรีโค หลังจากนั้นนางได้ขอให้ไว้ชีวิตของนางและครอบครัวเมื่ออิสราเอลจะมาและยึดเมืองนี้ นางราหับนั้นยำเกรงพระเจ้า แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม ท้ายสุดแล้วพระเจ้าก็ได้อวยพรเธอและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในดินแดนอิสราเอล สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในตอนนี้ก็คือ แม้ว่าพระเจ้าจะมีพระสัญญาในการให้ดินแดนแก่อิสราเอล คือดินแดนคานาอัน แต่หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าไปยึดครอง คืออิสราเอลเอง […]

Read More

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า พระธรรม สดุดี 104 : 33 กล่าวว่า ” ข้ามีชีวิตอยู่ตราบ‍ใด ข้าจะร้อง‍เพลงถวายพระ‍ยาห์‌เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง‍เพลง‍สดุดีถวายพระ‍เจ้าของข้า “ ชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ น่าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ ดังที่ กษัตริย์ดาวิดได้ บอกว่า ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ พระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ไม่สำคัญว่า เราจะเจอสถานการณ์อย่างไรรอบด้านเรา  ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี บทเพลงจากจิตวิญญาณของเรา ต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์ เราร้องบทเพลง สรรเสริญพระเจ้า ของเราด้วย เพลงสดุดี หรือเพลงจากใจ […]

Read More

ให้พระเจ้านำหน้าในทุกสิ่ง

ชีวิตเราถูกไถ่แล้วโดยโลหิตพระเยซู เราจึงเป็นของพระองค์โดยสมบูรณ์ ชีวิตเราไม่ได้เป็นของตัวเราเองอีกต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่เป็น เจ้าของชีวิต เราต้องให้พระองค์นำหน้าเราทุกย่างก้าว นำในทุกสิ่ง ทุกทาง เราจะไม่เหนื่อย เพราะเราเป็นของพระองค์ไง เราไม่ได้้เป็นของตัวเราเองอีกแล้ว อธิษฐานนะครับ ให้พระเจ้านำหน้าชีวิตในทุกทาง แล้วหนทางจะสดใส และรับการอวยพรตามน้ำพระทัย พระบิดา

Read More