คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1

          สิ่งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่พระบิดาพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรานั้นคือ พระองค์ประทานให้เรามีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า และพระองค์ยังประทานเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำกิจการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ “ คำอธิษฐาน “
คำอธิษฐานที่พระองค์ได้ให้แก่เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับโลกฝ่ายวิญญาณได้อย่างเกิดผลที่สุดและในขณะเดียวกันคำอธิษฐานนี้ก็สามารถช่วยเราในการทะลุทะลวงกิจการ ธุรกิจและการงานต่าง  ๆ บนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย พระเจ้าได้มอบคำอธิษฐานให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์คือเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้อธิษฐาน ตามที่พระองค์ปรารถนาและช่วยให้ทุกสิ่งในชีวิตเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์
ในพระวจนะตอนหนึ่งได้อธิบายเรื่องราวคำอธิษฐานได้อย่างดีมากและช่วยให้เราเข้าใจในมิติของคำอธิษฐานที่เรากำลังอธิษฐานต่อพระองค์
ในพระธรรมฟิลิปปี 4 : 6-7 ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7 
 
อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงการอธิษฐาน ในพระธรรมตอนนี้ที่เราเองควรต้องนำมาใช้ในชีวิตการอธิษฐาน เมื่อได้อ่านแล้ว เราพบว่ามีอย่างน้อย 3 สิ่งที่เราควรต้องกระทำในคำอธิษฐาน ของเรา เมื่อเราเองนั้นอาจกำลังเผชิญเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต อาจเป็นภาระที่หนัก หรือความลำบาก หรือปัญหาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความกังวลใจของเรา พระคำตอนนี้ได้นำวิธีของพระเจ้ามาถึงเราและเราควรนำไปใช้
ประการแรก บอกทุกเรื่องราวให้พระบิดารู้
ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต เราอาจเผชิญปัญหา อุปสรรค ความจำกัด ฯลฯ มากมายเข้ามา สิ่งที่สำคัญคือการที่เราได้บอกเล่าทุกเรื่องราวที่ได้ผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้กับพระองค์ พระองค์เป็นพ่อของเรา พร้อมที่จะฟังทุกเรื่องจากเรา
 เรารู้ไหมครับว่าจริงๆ แล้วพ่อของเรารอฟังจากปากของเรามาตลอด พ่ออยากให้เราได้พูดกับท่าน อยากอยู่ใกล้เรา อยากใช้เวลากับเรามาก  ทั้งที่พ่อเองนั้นรู้ทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปถึงอนาคต
 
การที่เราเลือกที่จะเข้าไปอธิษฐาน บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเผชิญมา เป็นสิ่งที่พระบิดา พ่อของเราปรารถนามาก และจะส่งผลดีต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาในด้านที่ดีมาก อย่างแน่นอน เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ และพระบิดาพ่อของเราก็รักเรามาก และเมื่อลูกขอพ่อ ทำไมพ่อจะไม่ตอบในคำขอนั้น
จงบอกทุกเรื่องราวที่เราเผชิญมา ในวันนี้ต่อพระบิดาของเรา พ่อผู้ที่รับฟังทุกเรื่องในชีวิตเราและพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาพยุงเราไว้และช่วยเหลือทุกสิ่งแก่เรา จงเริ่มต้นวันนี้ …
photo credit: Azin Javadzadeh

Leave a Comment

Your email address will not be published.